Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

2 Yohane 1

1

Indoda enkulu ibhalela inkosikazi enyuliweyo nabantwana bayo, endibathandayo mna ngenyaniso; ingendim ndedwa, ingabo bonke abayazileyo inyaniso;

2

ngenxa yenyaniso ehleliyo kuthi, eya kuba nathi ngonaphakade:

3

ithi, Makubekho kuni ubabalo, nenceba, noxolo oluvela kuThixo uYise, nakwiNkosi yethu uYesu Kristu, uNyana kaYise,kuni basenyanisweni naseluthandweni.

4

Ndavuya kunene kuba ndifumene kubantwana bakho kukho abahamba enyanisweni, njengoko samkelayo umthetho kuye uYise.

5

Nangoku ndiyakucela, nkosikazi, kungengakuba ndikubhalela umthetho omtsha; ndikubhalela lowo sasinawo kwasekuqalekeni:ukuba sithandane.

6

Lulo ke olu uthando, ukuba sihambe ngokwemithetho yakhe.Nguwo lo umthetho, njengokuba nevayo kwasekuqalekeni, ukuba nihambe kuwo.

7

Ngokuba kungene abalahlekisi abaninzi ehlabathini,abangamvumiyo uYesu Kristu esiza esenyameni. Lowo ngumkhohlisi nomchasi-Kristu.

8

Zilumkeleni, ukuba singalahlekani nezinto esizisebenzileyo;masamkele umvuzo ozalisekileyo.

9

Bonke abagqithayo, abangahlaliyo emfundisweni kaKristu,abanaThixo; ohleliyo emfundisweni kaKristu, lowo unaye uYise noNyana.

10

Ukuba umntu uza kuni, engazisi yona le mfundiso, musani ukumamkela endlwini yenu, ningambulisi nokumbulisa;

11

kuba lowo umbulisayo unobudlelane naye ngemisebenzi yakhe engendawo.

12

Ndinezinto ezininzi nje zokunibhalela, andingi ndingazibhala ngaphepha nangainki; ndithembe ukuza kuni,sithethe ngomlomo, ukuze uvuyo lwethu luzaliseke.

13

Bayakubulisa abantwana bodade wenu onyuliweyo. Amen.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.