Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Yoshuwa 12

1

Ngabo ke aba ookumkani belizwe, ababulawayo ngoonyana bakaSirayeli, balihlutha ilizwe labo phesheya kweYordan ngasempumalanga, bethabathela emlanjaneni oyiArnon, besa entabeni yeHermon, neArabha yonke ngasempumalanga:

2

nguSihon ukumkani wama-Amori, obehleli eHeshbhon, elawula ethabathela eArohere engasemlanjaneni oyiArnon, naphakathi kwesihlambo, nasesiqingatheni seGiliyadi, wesa emlanjaneni oyiYabhoki, engumda woonyana baka-Amon;

3

neArabha, wesa elwandle lwaseKidneroti ngasempumalanga,wesa elwandle lweArabha, uLwandle lweTyuwa ngasempumalanga,ngendlela yeBhete-yeshimoti; nasezantsi, phantsi kwamaxandeka asePisga.

4

Bahlutha necala likaOgi ukumkani waseBhashan, owayesele kumaRafa, obehleli eAshtaroti nase-Edreyi,

5

elawula entabeni yeHermon naseSaleka, nakwiBhashan yonke,wesa emdeni wamaGeshuri, namaMahakati, nesiqingatha seGiliyadi,umda kaSihon ukumkani waseHeshbhon.

6

UMoses, umkhonzi kaYehova, noonyana bakaSirayeli bababulala abo. UMoses, umkhonzi kaYehova, walinika lamiwa ngamaRubhen,nangamaGadi, nesiqingatha sesiwe sakwaManase.

7

Ngabo aba ookumkani belizwe, awababulalayo uYoshuwa noonyana bakaSirayeli nganeno kwaYordan ngasentshonalanga,ethabathela eBhahali-gadi entilini yeLebhanon, wesa ezintabeni ezimkhuthuka, ezinyukayo ziye kwaSehire; uYoshuwa walinika izizwe zakwaSirayeli, zema kulo ngokweentlantlu zazo,

8

ezintabeni, nasezihlanjeni, naseArabha, nasemaxandekeni,nasentlango, nakwelasezantsi: amaHeti, nama-Amori, namaKanan,namaPerizi, namaHivi, namaYebhusi:

9

ngukumkani waseYeriko, emnye; ngukumkani waseAyi, engecala leBheteli, emnye;

10

ngukumkani waseYerusalem, emnye; ngekumkani waseHebron,emnye;

11

ngukumkani waseYarmuti, emnye; ngukumkani waseLakishe,emnye;

12

ngukumkani wase-Eglon, emnye; ngukumkani waseGezera,emnye;

13

ngukumkani waseDebhiri emnye; ngukumkani waseGedere,emnye;

14

ngukumkani waseHorma, emnye;

15

ngukumkani waseArade, emnye; ngukumkani waseLibhena,emnye; ngukumkani waseAdulam, emnye;

16

ngukumkani waseMakeda, emnye; ngukumkani waseBheteli,emnye;

17

ngukumkani waseTapuwa, emnye; ngukumkani waweHefere,emnye;

18

ngukumkani waseAfeki, emnye; ngekumkani waseLasharon,emnye;

19

ngukumkani waseMadon, emnye; ngukumkani waseHatsore,emnye;

20

ngukumkani waseShimron-merom, emnye; ngukumkani waseAkeshafi, emnye;

21

ngukumkani waseTahanaki, emnye; ngukumkani waseMegido,emnye;

22

ngukumkani waseKedeshe, emnye; ngukumkani waseYokeneham eKarmele, emnye;

23

ngukumkani waseDore ezindulini zeDore, emnye; ngukumkani wamaGoyi eGiligali, emnye;

24

ngukumkani waseTirtsa, emnye. Bonke ookumkani abo ngamashumi omathathu anamnye.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.