Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Nahum 3

1

Yeha, umzi wamagazi! Uzele kwaphela luhanahaniso nakukudlavula; akumki kuwo ukuqwenga.

2

Isithonga seziniya, nesithonga sokugoqoza kweevili,nokuphala kwamahashe, nokuxhuma kweenqwelo zokulwa;

3

abamahashe besenza amagqasi, ukubengezela kwamakrele,nokumenyezela kwezikhali; ukuba baninzi ababuleweyo, izigigaba zabafileyo; ewe, azinakuphela izidumbu; bayakhubeka ezidumbini zabo;

4

ngenxa yobuninzi bezihenyuzo zehenyukazi elihle, elinesoya,umnikazi-kukhafula, othengisa iintlanga ngezihenyuzo zakhe,nemizalwane ngokukhafula kwakhe.

5

Uthi uYehova wemikhosi, Yabona, ndikuchasile; ndozityhila iingubo zakho, ndiziphose phezu kobuso bakho, ndizibonise iintlanga ubuze bakho; ndizibonise izikumkani ukucukucezwa kwakho.

6

Ndiya kukugalela ngezinto ezinezothe, ndikwenze inqambi,ndikwenze ube njengento ebonelwayo.

7

Kuya kuthi, bonke abakubonayo bakubaleke, bathi, INineve ibhuqekile; ngubani na oya kuyikhuza? ndokufunela phi na abathuthuzeli?

8

Uyidlule ngokulunga yini na iNo ka-Amon, eyamisa emijelweni yoMnayile, amanzi engeenxa zonke kuyo; elungqameko lwayo ibilulwandle, udonga lwayo lululwandle?

9

Ayengamandla ayo amaKushi kwanamaYiputa, engenakuphela ndawo ke; amaPuti namaLubhi avengabancedisi bayo.

10

Nayo ke leyo yafuduswa, yathinjwa, neentsana zayo zacunyuzwa ezimbonjeni zezitrato zonke; amadoda azukileyo kuyo bawenzela amaqashiso; bonke abakhulu kuyo babakhonkxa ngemixokelelwane.

11

Nawe lo uya kunxila, uya kufihlakala; nawe lo uya kufuna igwiba ngenxa yotshaba.

12

Zonke iinqaba zakho ziyimikhiwane enamakhiwane aqalelayo;ukuba avuthululwe, owa emlonyeni wowadlayo.

13

Yabona, abantu bakho bangamankazana phakathi kwakho apho;avulekile amasango elizwe lakho, avulekela iintshaba zakho;umlilo utshisa imivalo yakho.

14

Zikhelele amanzi angqingo, qinisa iinqaba zakho; ngena eludakeni, uxovule udongwe; lungisa iziko lokutshisa izitena.

15

Khona apho umlilo uya kukutshisa; ikrele liya kukunqumla,liya kukudla njengenkumbi ekhothululayo. Zandise njengenkumbi ekhothululayo, zandise njengenkumbi eyandayo.

16

Ubandisile ke abarhwebi bakho ngaphezu kweenkwenkwezi zezulu; inkumbi ekhothululayo igalelekile, yabhunyula, yabaleka yemka.

17

Abaluluhle bakho banjengeenkumbi ezandayo, abathetheli bakho banjengemiqikela, ngemiqikela yeenkumbi, ezilalisa ezintangweni mhla ngengqele; lithi lingaphuma ilanga, zibaleke zimke, ingazeki indawo yazo, ukuba ziphi na.

18

Balele abalusi bakho, kumkani Asiriya; zilele phantsi iingangamsha zakho; bathe phangalala abantu bakho ezintabeni,akukho ubabuthayo.

19

Akuhlangani ukwaphuka kwakho; inxeba lakho lelibulalayo.Bonke abazivayo iindaba zakho babetha izandla ngawe; ngokuba ngubani na ezingadlulanga phezu kwakhe izinto zakho ezimbi ngamaxesha onke?

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.