Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Mika 2

1

Athi ke, abo bacinga ubutshinga, basebenze ububi ezililini zabo! abathi ekukhanyeni kwengomso babenze, ngokuba isandla sabo singuthixo wabo.

2

Banqwenela amasimi, bawahluthe; kwanezindlu, bazithabathe;bacudisa umfo nendlu yakhe, indoda nelifa layo.

3

Ngako oko utsho uYehova ukuthi, Yabonani, ndicinga ububi ngale mizalwane, eningayi kuzirhola iintamo zenu kubo,ningahambi niqhankqalaza; kuba lixesha lobubi.

4

Ngaloo mini kuya kwenziwa umzekeliso ngani, bameme isimema,kuthiwe, Kwenzekile; sibhuqiwe sabhuqwa. Isahlulo sabantu bakowethu usananisile; hayi, ukusisusa kwakhe kum! amasimi ethu uwabela amaphamba.

5

Ngako oko akuyi kuba naye okuphosela ulutya kwiqashiso ebandleni likaYehova.

6

Bathi, Musani ukuwisa intetho, bewisa intetho; ukuba abathe bawisa intetho kubo abo, akayi kubuya umva amahlazo.

7

Wena kuthiwa uyindlu kaYakobi, uyazekaneka na uMoya kaYehova? kukwenza kwakhe na oku? Akalungisi na amazwi am kohamba ngokuthe tye?

8

Izolo eli abantu bam basuke ngokotshaba; nibahluba ingubo ende yokwaleka kwengaphantsi, abadlula bekholosile, bengathandi kulwa.

9

Abafazi babantu bam niyabagxotha ezindlwini zeziyolo zabo;ebantwaneni babo nizithabathile izivatho zam ngonaphakade.

10

Sukani, nihambe; kuba asiyiyo indawo yokuphumla kwenu le;ngenxa yobunqambi bayo obonakalisayo, obonakalisayo kakhulu.

11

Ukuba bekukho umntu ohamba nomoya, exokisa ngamanga,esithi, Ndiya kuwisa intetho kuwe ngokusingisele kwiwayini,nakwisiselo esinxilisayo, ubeya kuba ngumwisi-ntetho kwaba bantu.

12

Ndiya kukuhlanganisa okunene, Yakobi, uphela; okunene ndiya kuwabutha amasalela akwaSirayeli; ndiya kubenza babe banye,njengempahla emfutshane yaseBhotsera, njengomhlambi ophakathi kwedlelo lawo; baya kuxokozela ngokuba baninzi kwabantu.

13

Unyuke phambi kwabo umgqobhozi; bayagqobhoza, bayangena esangweni, bayaphuma kwangalo; ukumkani wabo uhamba phambi kwabo, uYehova esentloko kubo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.