Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Isaya 31

1

Yeha, abehla baye eYiputa ukuba bancedwe, abayama ngamahashe, abakholosa ngeenqwelo zokulwa, kuba zininzi,nangabamahashe, kuba beqine kunene; abangamnoneleli oyiNgcwele kaSirayeli, abangamquqeliyo uYehova!

2

Ulumkile ke naye; uya kuzisa ububi, angawabeki nxamnye amazwi akhe; uya kusukela phezulu kwindlu yabenzi bobubi,nakuncedo lwabasebenza ubutshinga.

3

AmaYiputa angabantu, akaThixo; amahashe awo ayinyama,akamoya; ukuba uYehova angasolula isandla sakhe, wokhubeka umncedi, awe umncedwa, baphele kunye bonke.

4

Ngokuba uYehova utshilo kum ukuthi, Njengokuba ingonyama,nengonyama entsha, isuka igqume phezu kwento eyibambileyo,yakubizelwa ihlokondiba labalusi, ingaloyiki ilizwi labo,ingayilahli ngokuxokozela kwabo: kwangokunjalo uya kuhla uYehova wemikhosi, ukuba ayikhuphele umkhosi intaba yeZiyon nenduli yayo.

5

Njengeentaka zindanda, uya kwenjenjalo uYehova wemikhosi ukuyikhusela iYerusalem, eyikhusela, eyihlangula, eyiconga,eyisiza.

6

Buyelani kulowo nimkileyo kuye ngokunzulu, nyana bakaSirayeli.

7

Ngokuba ngaloo mini baya kucekisa elowo izithixo zakhe zesilivere ezingeni, nezegolide ezingeni, ezinenzele zona izandla zenu, ukuba none ngazo.

8

Wowa uAsiriya likrele elingelelandoda, limdle ikrele elingelelamntu, asabe phambi kwekrele, amadodana akhe afakwe uviko.

9

Ingxondorha yakhe yodlula imke ngokunxunguphala, baqhiphuke umbilini abathetheli bakhe, bemke kwibhanile; utsho uYehova,omlilo useZiyon, oziko liseYerusalem.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.