Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Ecclesiastes 11

1

Siphose isonka sakho phezu kwamanzi, ngokuba wosifumana kwakuba ziintsuku ezininzi.

2

Yahlula izahlulo zibe sixhenxe, zibe sibhozo, ngokuba akuyazi into embi eya kubakho ehlabathini.

3

Ukuba amafu athe azala yimvula, ayithululela emhlabeni;ukuba umthi uthe wawa, wabheka ezantsi, nokuba uthe wabheka entla, kuloo ndawo uwe kuyo umthi lowo, wolala khona.

4

Ogqala umoya akayi kuhlwayela; okhangela amafu akayi kuvuna.

5

Njengokuba ungayazi ukuba yiyiphi na indlela yomoya,kwanjengokuyilwa kwamathambo esiswini somithiyo; ngokunjalo akusazi isenzo sikaThixo owenza izinto zonke.

6

Kusasa hlwayela imbewu yakho, nangokuhlwa ungasiphumzi isandla sakho; ngokuba ungazi ukuba kolunga yiphi na, nokuba yile nokuba yileya, kusini na, nokuba zolunga ngakunye zombini na.

7

Kumnandi ukukhanya, kulungile emehlweni ukulibona ilanga.

8

Ngokuba umntu, ukuba uthe wadla ubomi iminyaka emininzi,makavuye ngayo yonke iphela, noko ke akhumbule imihla yobumnyama, ukuba iya kuba mininzi. Yonke into ezayo ingamampunge.

9

Vuya, ndodana, ebutsheni bakho, ikuchwayithise intliziyo yakho ngemihla yobudodana bakho, uhambe ngeendlela zentliziyo yakho, nangokukhangela kwamehlo akho; kodwa yazi ukuba ngenxa yezo zinto zonke uThixo uya kukusa ematyaleni.

10

Yisuse ke ingqumbo entliziyweni yakho, ubudlulise ububi enyameni yakho; ngokuba ubutsha nobudoda bungamampunge.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.