Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 86

1

Umthandazo kaDavide. Thoba indlebe yakho, Yehova,ndiphendule, Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu.

2

Wugcine umphefumlo wam, ngokuba ndingowenceba; Msindise,wena Thixo wam, umkhonzi wakho, Lo ukholose ngawe.

3

Ndibabale, Nkosi yam, Ngokuba ndidanduluka kuwe yonke imini.

4

Wuvuyise umphefumlo womkhonzi wakho, Ngokuba umphefumlo wam ndiwuphakamisela kuwe, Nkosi yam;

5

Ngokuba ulungile wena, Nkosi yam, uxolela; Umkhulu ngenceba kubo bonke abakunqulayo.

6

Wubekele indlebe umthandazo wam, Yehova, Ulibazele indlebe izwi lokutarhuzisa kwam.

7

Ngemini yokubandezelwa kwam ndinqula wena, Ngokuba uya kundiphendula.

8

Akukho unjengawe, Nkosi yam, phakathi koothixo; Akukho zenzo zinjengezakho.

9

Zonke iintlanga owazenzayo ziya kuza ziqubude phambi kwakho, Nkosi yam, Zizukise igama lakho.

10

Ngokuba umkhulu, wenza imisebenzi ebalulekileyo, UnguThixo wena wedwa.

11

Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndihambe ngenyaniso yakho; Yibandakanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho.

12

Ndiya kubulela kuwe, Nkosi yam, Thixo wam, ngentliziyo yonke, Ndilizukise igama lakho ngonaphakade:

13

Ngokuba inceba yakho ibe inkulu kum; Wawuhlangula umphefumlo wam kwelingaphantsi labafileyo.

14

Thixo, abakhukhumali basukele phezulu kum; Ibandla labanobungqwangangqwili lifuna umphefumlo wam; Abakumisi wena phambi kwabo.

15

Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo, Ozeka kade umsindo, omkhulu ngenceba nenyaniso.

16

Ndibheke, undibabale; Mphe amandla akho umkhonzi wakho,Umsindise unyana womkhonzazana wakho.

17

Ndenzele umqondiso wokulungileyo, Bawubone abandithiyayo,badane, Kuba wena, Yehova, undincedile, wandithuthuzela.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.