Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 75

1

Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. Umhobe ka-Asafu.Ingoma. Siyabulela kuwe, Thixo, siyabulela; Lisondele igama lakho; Babalisa imisebenzi yakho ebalulekileyo.

2

Ngokuba uthi, Ndiya kwenza ngexesha elimisiweyo, Mna ndiya kugweba ngokuthe tye.

3

Liyetha amandla ihlabathi, nabemi balo; Ke mna,ndizizinzisile iintsika zalo. (Phakamisani.)

4

Ndithi kubaqhayisi, Musani ukuqhayisa; Nakwabangendawo,Musani ukuphakamisa uphondo;

5

Musani ukuluphakamisela phezulu uphondo lwenu, Ningathethi ngokusa, nolule intamo.

6

Ngokuba ugwebo aluveli empumalanga nasentshonalanga,Nasentlango yeentaba.

7

Hayi, nguThixo ogwebayo; Uyamthoba lo, amphakamise lowa.

8

Ngokuba indebe isesandleni sikaYehova, Iphuphuma igwebu lewayini, izele yephithikeziweyo. Uthulula kuyo; ewe, iintlenga zayo Ziya kuselwa zifincwe ngabangendawo bonke behlabathi.

9

Ke mna ndiya kushumayela ngonaphakade, Ndiya kuvuma kuThixo kaYakobi;

10

Zonke iimpondo zabangendawo ndiya kuzixakaxa, Iimpondo zelungisa ziya kuphakanyiswa.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.