Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 43

1

Lithethe ityala lam, Thixo, ubambane ngenxa yam nohlanga olungenanceba; Ndisindise endodeni ekhohlisayo, enobugqwetha.

2

Ngokuba unguThixo oyinqaba yam; undihlambelani na?Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila, ngokuxina kotshaba?

3

Thuma ukukhanya kwakho nenyaniso yakho, zindikhaphe,Zindise entabeni yakho engcwele, Naseminqubeni yakho.

4

Ndoya ke esibingelelweni sikaThixo, KuThixo wovuyo lwam olugcobayo, Ndibulele kuwe ngohadi, Thixo onguThixo wam.

5

Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam? Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.