Bible Selection
Old Testament
New Testament
Xhosa Bible 1975

Umhobe 147

1

Haleluya! Ngokuba kulungile ukuvuma ngoThixo wethu;Ngokuba kumnandi, ifanelekile indumiso.

2

Umakhi weYerusalem nguYehova; Abagxothwa bakwaSirayeli ubabuthela khona.

3

Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo;

4

Ulobala inani leenkwenkwezi, Ezibiza zonke ngamagama.

5

Inkulu iNkosi yethu, inamandla amakhulu; Ingqondo yayo ayiphele ndawo.

6

Ulophakamisa abalulamileyo nguYehova, Uthobela abangendawo emhlabeni.

7

Hlabelani kuYehova eyokubulela, Mbetheleni uhadi uThixo wethu.

8

Ulosibekelisa izulu ngamafu, Ulolungisela umhlaba imvula;Ulontshulisa utyani ezintabeni;

9

Ulonika inkomo ukudla, Namathole ehlungulu alilayo.

10

Akabunanze nganto ubugorha behashe, Akakholiswa zizitho zendoda;

11

UYehova ukholiswa ngabamoyikayo, Abalinde inceba yakhe.

12

Mncome uYehova, Yerusalem. Mdumise uThixo wakho, Ziyon:

13

Ngokuba eyomelezile imivalo yamasango akho, Ebasikelele abantwana bakho phakathi kwakho.

14

Ngulomisa uxolo emideni yakho, Wakuhluthisa ngengqolowa etyebileyo.

15

Ulothumela intetho yakhe ehlabathini, Ilizwi lakhe ligidima ngokukhawuleza;

16

Ulonika ikhephu njengoboya bezimvu, Ugcwayela iqabaka njengothuthu,

17

Ephosa umkhenkce wakhe njengamaqhekeza; Ngubani na onokuma phambi kwengqele yakhe?

18

Uthumela ilizwi lakhe, ezo nto azinyibilikise; Uvuthuzisa umoya wakhe, aqukuqele amanzi.

19

Uloxelela uYakobi ilizwi lakhe, USirayeli imimiselo yakhe namasiko akhe.

20

Akenjanga ngalo kolunye uhlanga, Namasiko aluwazi.Haleluya!

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.