Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

Revelation 17

1

Hegaappe guyyiyan, laappun kereti de7iyo laappun kiitanchchatuppe issoi taakko yiidi, tana hagaadan yaagiis; “Haa ya; daro shaafatu lanqqiyan de7iya shaaramuxiyaa, gita katamiyaa, waana qaxxayettiyaakko, taani nena bessana.

2

Sa7an de7iya kawoti iira shaaramuxidosona; sa7an de7iya asaikka o shaaramuxiyo woine eessaa uyidi mattottidosona” yaagiis.

3

He kiitanchchai tana Geeshsha Ayyaanan bazzo ekki efiis. Hegan taani issi mishiriyo cashsha sunttai bolla ubban xaafetti uttido zo7o do7aa toggidaaro be7aas; he do7aayyo laappun huupheenne tammu kacee de7ees.

4

He mishiriyaa teera ochchaa milatiya maayuwaanne zo7o maayuwaa maayaasu; a qassi worqqan, bonchcho shuchchaaninne inqquwaa giyo al77o shuchchan alleeqettaasu. A shaaramuxiyo tunabainne sheneyiyaabai kumido worqqa burccukkuwaa ba kushiyan oiqqaasu.

5

I som77uwan xuura yoho birshshettai de7iyo sunttai, “Gita Baabiloono; sa7an de7iya shaaramuxatuyyoonne sa7an de7iya tunabau aayyiyo” yaagiyaagee xaafetti uttiis.

6

Qassi he mishiriyaa geeshshatu suuttaanne Yesuusayyo markkattishin woridoogeetu suuttaa uyada mattottidaaro taani be7ada garamettaas.

7

Kiitanchchai tana, “Neeni aissi garamettadii? Taani neeyyo mishiree xuura yohuwaanne o tookkida laappun huupheenne tammu kacee de7iyo do7aa xuura yohuwaa odana.

8

Neeni be7ido do7ai kase de7ees; shin ha77i baawa. He do7ai ciimma ollaappe kiyidi, bashshau baana. Sa7ai merettoosappe doommidi, de7o maxaafan eta sunttai xaafettibeenna sa7an de7iya asai do7aa be7idi garamettana. Aissi giikko, i kase de7ees; ha77i baawa; shin sinttappe yaana.

9

“Hagee aadhdhida eratettanne akeeka koyees. Laappun huuphee mishiriyaa uttiyo laappun dereta; hegeeti qassi laappun kawota.

10

Etappe ichchashu kawoti kunddidosona. Issoi ha77i gakkanaassikka haarees; hinkko kawoi yiichchibeenna. I yiidi, guutta wodiyaa takkanau bessees.

11

Kase de7ida do7ai, ha77i bainnaagee, i ba huuphen hosppuntta do7aa. I laappun do7atuppe issuwaa; i xayanau bees.

12

“Neeni be7ido tammu kaceti haaranau doommibeenna tammu kawota. SHin eti do7aara issippe issi saatiyau kawotudan haaranau etayyo maatai imettana.

13

Etau ubbau issi qofai de7ees; eti bantta wolqqaanne bantta maataa do7aayyo immana.

14

Eti Dorssaara olettana; shin dorssainne dorssaara de7iyaageeti, i xeegidoogeetinne dooridoogeeti, a kaalliya ammanettidaageeti, he kawota xoonana; aissi giikko, i godatu Godaanne kawotu Kawuwaa” yaagiis.

15

Kiitanchchai qassikka tana hagaadan yaagiis; “SHaaramuxiyaa uttido he neeni be7ido haattati yarata, daro asaa, asa zaretanne dumma dumma biitta qaala.

16

Qassi neeni be7ido tammu kaceenne do7ai shaaramuxiyo ixxana. Eti iyyo de7iya ubbabaa ekkirggana. Qassi o kallo ashshananne i ashuwaa mirggana; yaatidi eti o taman xuuggana.

17

Aissi giikko, Xoossaa qaalai tumattana gakkanaashin, eta qofai issuwaa gidanaadan, eti bantta haariyo wolqqaa do7aayyo immanaadaaninne Xoossai qoppidoogaa eti oottanaadan, eta wozanan Xoossai amuwaa wottiis.

18

“He neeni be7ido mishiriyaa sa7aa kawota haariya gita katamiyo” yaagiis.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004