Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

1 PHeexiroosa 5

1

Simmi taani woosa keettaa cimatuura cima gidiyaageenne, Kiristtoosa waayiyaa markkattiyaagee, qassi qonccana bonchchuwaa shaakkanaagee intte giddon de7iya cimata zorais.

2

Intte giddon de7iya Xoossaa dorssaa wudiyaa Xoossai koyiyoogaadan heemmite. Dosaanappe attin, wolqqan gidenna. Qassi intte go77a xalaalaa xeellennan, lo77o qofan heemmite.

3

Dorssaa wudiyau intte leemiso gidanaappe attin, heemmiyoogeeta wolqqan haaroppite.

4

Qassi heemmiyaageetu halaqai beettiyo wode, moorettenna bonchcho akiliiliyaa intte ekkana.

5

Hegaadankka yelaga asatoo, cimatuyyo haarettite. Ubbaikka issoi issuwau oottanau intte huuphiyaa kaushshiyoogaa afaladan maayite. Aissi giikko, Xoossai otorettiyaageeta ixxees; shin banttana kaushshiyaageetuyyo aaro kehatettaa immees.

6

Xoossai ba lo77o wodiyan inttena xoqqu oottana mala, wolqqaama Xoossaa kushiyaappe garssaara inttena toochchite.

7

I intteyyo qoppiyo gishshau, inttena hirggissiya ubbabaa a bolli olite.

8

Xalahe halaqai, intte morkkee, mittiyo uraa koyidi, gudiya gaammuwaadan gudiiddi, intte lanqqiyan yuuyiyo gishshau naagettitenne beegottite.

9

Sa7an de7iya intte ishantti hegaadan waayettiyoogaa eridi, ammanuwan minnidi, aara eqettite.

10

Aaro kehatetta ubbaa Xoossai, ba merinaa bonchchuwaayyo Kiristtoos Yesuusa baggaara inttena xeesidaagee, amarida wodiyaa intte waayettidoogaappe guyyiyan, i ba huuphen inttena loittananne minttana. Qassi i inttena wolqqanttana.

11

Bonchchoinne wolqqai merinaappe merinaa gakkanaassi ayyo gido. Amin77i.

12

Hagee Xoossaa tumu aaro kehatettaa gidiyoogaa taani intteyyo markkattaiddanne inttena zoraidda, intteyyo qanttan xaafido dabddaabbiyaa ammanettiya isha gaada taani qoppiyo Sillaasa bolli kiittaas; he aaro kehatettan minnite.

13

Inttenaara issippe doorettida Baabiloonen de7iya woosa keettaa asainne ta na7ai Marqqoosi inttena “Saro saro” goosona.

14

Siiqo yeretaa yerettiiddi, issoi issuwaa sarotite. Intteyyo, Kiristtoosaara de7iya ubbatuyyo sarotettai gido. Amin77i.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004