Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

2 Ximootiyoosa 5

1

Qeese ubbatu halaqati huuphiyan huuphiyan ba asaa giddoppe doorettidi, he asaa gishshaa Xoossau oottanau, imuwaa immanaunne nagaraa yarshshuwaa yarshshanau sunttettidosona.

2

I ba huuphen daafuranchcha gidiyo gishshau, tamaaribeennaageetuyyoonne baliyaageetuyyo qarettanau danddayees.

3

Hegaa gishshau, he qeese ubbatu halaqai asaa gishshau yarshshuwaa yarshshiyoogaadan, ba huuphe nagaraa gishshaukka yarshshanau bessees.

4

Xoossai Aaroona qeese ubbatu halaqa gidanau xeesidoogaadan, Xoossai xeesanaappe attin, ooninne qeese ubbatu halaqa gidiyo bonchchuwaa bau ekkanau danddayenna.

5

Hegaadankka, Kiristtoosi qeese ubbatu halaqa gidiyo bonchchuwaa bau ekkibeenna; shin Xoossai a, “Neeni ta Na7aa. Taani hachchi neeyyo Aawa gidaas” yaagiis.

6

Hegaadankka qassi harasan, “Malkki-Xedeqi qeese gididoogaadan, neenikka merinau qeese gidana” yaagiis.

7

Yesuusi sa7an de7iyo wode, bana haiquwaappe ashshanau danddayiya Xoossaa keehi yeekkidinne afuxxidi woossiisinne oichchiis; Xoossai a woosaa siyidoogee, i bana toochchidoogaassanne bau yayyidoogaassa.

8

Yesuusi Xoossaa Na7aa gidikkokka, ba waayettido waayiyan azazettiyoogaa tamaariis.

9

Yesuusi bali bainnaagaa gidido wode, bau azazettiya ubbau merinaa atotettaa demmanau gaaso gidiis.

10

Qassi Xoossai Malkki-Xedeqa sunttatettaadan, qeese ubbatu halaqa gidana mala, a sunttiis.

11

Nuuni ha yohuwan haasayanabai darobai de7ees; shin intte akeekanau azalla gidiyo gishshau, intteyyo yooti gelissanau waissees.

12

Aissi giikko, intte ha wodiyan tamaarissiyaageeta gidanau bessikkokka, Xoossaa qaalaa koiro timirttiyaa inttena zaaretti tamaarissiya issi uraa koshshees; inttena uyiyo maatta koshsheesippe attin, mino quma koshshenna.

13

Maatta paahettidi de7iya ooninne gacino na7a gidiyo gishshau, xillotettaa timirttiyaabaa erenna.

14

SHin mino qumai iitaa kehaa de7uwaa daruwan shaakkida wozannaama asaassa.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004