Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

1 Ximootiyoosa 7

1

Ha Malkki-Xedeqi, Saleema kawoi, Ubbaappe Bolla Xoossaa qeesee, Abrahaami kawota woridi olaappe simmishin, aara gaittidi, a anjjiis.

2

Abrahaami ba omooddido ubbaappe asirataa kessidi, ayyo immiis; Malkki-Xedeqa sunttau koiro birshshettai xillotettaa kawuwaa giyoogaa; qassi Saleema kawo i gidiyo gishshau, naa77antto birshshettai sarotettaa kawuwaa giyoogaa.

3

Malkki-Xedeqayyo aayyiyaa woi aawai, woi ayyo zare paidoi baawa; qassi a yeletau doometti woi a haiquwau wurssetti baawa; shin Xoossaa Na7aa milatidi, merinau qeese gidiis.

4

Nu aawatu halaqai Abrahaami olan omooddidi, ehiidobaappe asirataa immido Malkki-Xedeqi ai keena gitakko be7ite.

5

Qeese gidiya Leewa zareti Israa7eela asaappe, hegeenne bantta dere asaappe harai atto eti Abrahaama zare gidikkokka, asirataa ekkana mala, higgiyan azazettidosona.

6

Malkki-Xedeqi Leewa zare gidenna; shin Abrahaamappe asirataa ekkidi, Xoossai immana giidoogaa naagiya Abrahaama anjjiis.

7

Qassi anjjiyaagee anjjettiyaagaappe gitatiyoogee palanttenna.

8

Issi baggaara, haiqqiya asai asirataa kessees; shin hara baggaara qassi, haiqqenna giidi markkattiyo urai asirataa kessees.

9

Hagaadan haasayanau harai atto, asirataa kessiya Leewikka Abrahaama baggaara asirataa immiis.

10

Aissi giikko, Malkki-Xedeqi Abrahaamaara gaittiyo wode, Leewi biron yelettibeenna; shin ba zariyaa Abrahaama gulbbatan de7ees.

11

Israa7eela asaayyo higgee Leewa qeesetettaa baggaara imettiis. He qeesetettaa oosoi bali bainnaagaa gidikko, Aaroonaagaa mala gidennan Malkki-Xedeqa mala hara qeesee sunttettanau aissi koshshii?

12

Aissi giikko, qeesetettai laamettiyo wode, higgeekka qassi laamettanau koshshees.

13

Ha yohoi haasayettido urai hara zaree; a zariyaappe ooninne yarshshiyoosan qeesedan oottibeenna.

14

Nu Godai Yihudaa zariyaappe yiidoogee erettidaagaa gidiyo gishshau, Muusee qeesetubaa haasayiiddi, he zariyaabaa ainne haasayibeenna.

15

Malkki-Xedeqa mala hara qeesee yiidobaa gidiyaakko, hagee aadhdhidi erettana.

16

I asa higgeeninne wogan qeese gidibeenna; shin wurenna de7uwaa wolqqan qeese gidiis.

17

Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Malkki-Xedeqi qeese gididoogaadan, neenikka merinau qeese gidana” yaagidi markkattees.

18

Beni de7iya higgee laafanne pattennaagaa gidiyo gishshau attiis.

19

Aissi giikko, Muuse higgee aibanne bali bainnabaa oottanau danddayenna; qassi nuuni a baggaara Xoossaakko shiiqana giidi ufaissan naagi uttido ubbaappe aadhdhiyaagee yiis.

20

Hegaa bollan qassi Xoossaa caaqoikka de7ees; harati qeese gidido wode, hegaa mala caaqoi baawa.

21

SHin Yesuusi caaquwan qeese gidiis; Xoossai a, “Godai caaqqiis; i ba qofaa laammenna. 'Neeni merinau qeese gidana' giis” yaagiis.

22

Hegaa gishshau, Yesuusi ubbaappe aadhdhiya caaquwau waase gidiis.

23

Kase qeesetu qoodai daro; aissi giikko, eti oottana oosuwaa haiqoi diggiis.

24

SHin Yesuusi merinau de7iyo gishshau, a qeesetettai laamettenna.

25

Hegaa gishshau, i eta gishshaa gaannatanau merinau de7iyo gishshau, Xoossaakko ba baggaara yiyaageeta muleera ashshanau danddayees.

26

Nuuyyo giigiya hagaa mala, qeese ubbatu halaqai de7anau koshshees; i geeshsha; aani geneenne borssoi baawa; nagaranchchatuura i gaittenna; qassi xoqqa saluwankka i bonchchettiis.

27

Hara qeese ubbatu halaqatudan, i koiro ba huuphe nagaraassi yarshshidi, qassi guyyeppe asaa nagaraassi hachchi hachchi yarshshanau koshshenna; i bana yarshshido wode, naa77anttennan issitoo yarshshiis.

28

Aissi giikko, Muuse higgee daafuranchcha asaa qeese ubbatu halaqa oottidi sunttees; shin Xoossai immana giidi caaqqido higgiyaappe guyye yiida qaalai merinau bali bainnaagaa, Xoossaa Na7aa sunttees.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004