Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

1 Ximootiyoosa 6

1

Xoossaa sunttainne nu timirttee cayettenna mala, ailletettaa qambbaraa giddon de7iyaageeti banttana haariya godatuyyo bonchchoi bessiyoogaa erona.

2

Ammaniya asaa aille gidiyaageetuyyo eta godati etau isha gidiyo gishshau, eta karoppona. SHin bantta oosuwan go7ettiyaageeti eti siiqiyo ammaniyaageeta gidiyo gishshau, eti kaseegaappe aattidi oottanau bessees. Neeni ha yohota tamaarissanaunne yootanau bessees.

3

Ai asinne dumma timirttiyaa tamaarissiyaabaa gidikko, qassi nu Godaa Yesuus Kiristtoosa tumu qaalaaranne nu haimaanootiyaa timirttiyaara gaittenna urai daro otorettees; ainnekka erenna. Qassi qaalaa bollan palamettanaunne ooyettanau etau giigenna qofai de7ees. Hegee qanaatiyaa, palamaa, cashshaa, iita siriyaa kaalettees.

4

Qassi eta huuphee oottenna. Tumatetti bainna asatuurakka palamaa kaalettees. Eti Xoossaa milatiyoogan duretana giidi qoppoosona. Neeni he asatuppe shaahetta.

5

SHin taayyo de7iyaabai tau gidana giya ura Xoossaa milatiyoogee dureyees.

6

Aissi giikko, nuuni ha sa7aassi ainne ehibookko; qassi appe ainnekka ekkokko.

7

SHin miyoobainne maayiyoobai de7ikko, hegee nuuyyo gidana.

8

SHin duretanau koyiyaageeti paaciyaaninne piriyan geloosona; qassi daro asaa bashshaunne xayuwau goochchi efiya daro eeyyanne qohiya amuwan kunddoosona.

9

Aissi giikko, miishsha siiqiyoogee iitatetta ubbau pultto. Issooti issooti hegaa amottiiddi, ammanuwaappe balettidi, daro metuwan banttana qohidosona.

10

SHin nenoo, Xoossaa asau, hegaappe baqata. Xillotettaa, Xoossaa milatiyoogaa, ammanuwaa, siiquwaa, danddayaanne ashkketettaa kaalla.

11

Ammanuwaa baaxiyaa loitta baaxeta. Daro asaa sinttan lo77o markkaa markkattaidda, nena Xoossai xeesido merinaa de7uwaa oiqqa.

12

Ubbabau de7o immiya Xoossaa sinttaaninne, qassi PHenxxeniyaa PHilaaxoosa giyo biittaa haariyaagaa sinttan lo77o markkaa markkattida Kiristtoos Yesuusa sinttan taani nena hagaa azazais.

13

Nu Godaa Yesuus Kiristtoosi qonccana gakkanaassi, qiti bainnaaninne boree bainnan he azazuwaa naaga.

14

A qonccettaa, anjjettida issi sunttai, kawotu Kawoi, godatu Godai, Xoossai bessiya wodiyan bessana.

15

Haiqqennaagee issi a xalaala. Ooninne akko shiiqanau danddayenna poo7uwan de7ees. Ooninne a be7ibeenna; qassi be7anaukka danddayenna. Bonchchoinne merinaa wolqqai ayyo gido. Amin77i.

16

Ha77i ha wodiyan dure gidiyaageeti otorettennaadaaninne qassi nuuni ufaittanaadan, ubbabaa palahissidi nuuyyo immiya de7o Xoossan ammanettanaagaappe attin, aadhdhiya duretettan eti ammanettennaadan, eta azaza.

17

Eti lo77obaa oottanaadan, lo77o oosuwan duretanaadan, kehiyaageetanne haratuura shaakki ekkiyaageeta gidanaadan azaza.

18

Hegaa yaatiyoogan eti sinttanau banttau mino baaso gidiya miishshaa banttau shiishshoosona. Hegaappe guyyiyan, eti tumu de7uwaa ekkana.

19

Ximootiyoosaa, issi issi asai balan eratetta giyo eeyya palamaappenne hada haasayaappe baqataidda, neeyyo imettida hadaraa naaga.

20

Aissi giikko, issooti issooti nuuyyo eratetti de7ees yaagiiddi, ammanuwaa balidosona. Xoossaa aaro kehatettai inttenaara ubbaara gido.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004