Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

Galaatiyaa 2

1

Hegaappe simmada taani tammanne oiddu laittaappe guyyiyan, Barnnaabaasaara naa77anttuwaa Yerusalaame baidda, Tiitakka tanaara ekkada baas.

2

Xoossai tau ajjuutan qonccissido gishshau baas; baada taani ha77i oottiyo oosoi woikko kase oottidoogee mela attenna mala, woosa keettaa kaalettiyaageeta dumma shiishshada, Aihuda gidenna asaayyo taani yootiyo wonggeliyaa mishiraachchoi ai malakko etassi yootaas.

3

SHin harai atto tanaara de7iya Tiita i Giriike biitta asa gidishin, qaxxaretto giidi godatibookkona.

4

Gidinkka, wordduwaa nuuyyo ishantta milatidi yiidi, nunaara walahettida daro asati a qaxxaranau koyidosona. He asati Kiristtoos Yesuusan nuuyyo de7iya nuuni koyidoogaadan hanana danddayiyo sheniyaa xomoosanau, wuuqettidi nu giddo gelidosona. Gelidi nuna aille oottanau koyidosona.

5

SHin wonggeliyaa tumatettai inttenaara minnidi de7ana mala, nuuni harai atto issi saatiyaukka etayyo haarettibookko.

6

SHin halaqa milatiyaageeti taayyo ainne ooratta qofa immibookkona; hagaa aissi giyaanaa giikko, hagaappe kase eti oona gidinkka tana metiyaabaa gidenna; Xoossai asa som77o xeellidi pirddenna.

7

SHin guyyeppe Xoossai PHeexiroosassi, Aihudatuyyo wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo hadaraa immidoogaadan, taukka Aihuda gidenna asaayyo wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo hadaraa immidoogaa eti be7idosona.

8

Aissi giikko, PHeexiroosi Aihudatuyyo Yesuusi kiittidoogaa gididoogaadan, taanikka Xoossaa wolqqan Aihuda gidenna asaayyo Yesuusi kiittidoogaa gidaas.

9

Qassi kaalettiyaageeta milati beettiyaageeti, Yaaqoobi, PHeexiroosinne Yohaannisi, taayyo imettida aaro kehatettaa eridi, tananne Barnnaabaasa nu kushiyaa oiqqidi sarotidosona. Taaninne Barnnaabaasi Aihuda gidenna asaa giddon oottanaadan, qassi eti Aihudatu giddon oottanaadan qachchidi denddida.

10

Eti nuna kaseesappekka taani oottanau qoppaidda de7iyo hiyyeesata qoppanaagaa xalaalaa hassayissidosona.

11

SHin PHeexiroosi Anxxookiyaa giyo katamaa yiido wode, i moorido gishshau, qoncciyan taani a, “Neeni mooranchcha” yaagaas.

12

Aissi giikko, Yaaqooba matappe kiitettida amarida asai yaanaappe kase Aihuda gidenna asatuura qumaa mees; shin eti yiidoogaappe guyyiyan, Aihuda gidennaageeta qaxxaranau koyiyaageetuyyo yayyido gishshau, ba kushiyaa guyye ekkidi, Aihuda gidennaageetuppe shaahettiis.

13

Qassi hinkko ammanida Aihudati PHeexiroosaara yashshaa doommidosona; harai atto barnnaabaasikka etaara yashshanchcha gidiis.

14

SHin eti wonggeliyaa tumatettaadan, suure hemettennaagaa be7ada, PHeexiroosa he ubba asaa sinttan, “Neeni Aihuda gidaidda, Aihudatudan gidennan Aihuda gidennaageetudan de7aasa; shin yaatin, waatada Aihuda gidennaageeta, 'Aihudatudan de7ite' yaagada godatai?” yaagaas.

15

Nuuni yeletan Aihuda; nagaranchcha gidida Aihuda gidenna asata gidokko.

16

Yaaninkka, asi Yesuus Kiristtoosa ammanidi xillanaappe attin, higgiyaa naagiyoogan xillennaagaa erida; ashuwaa maayida asai ubbai higgiyaa naagiyoogan xillenna gishshau, nuuni nu huuphenkka higgiyaa naagiyoogan gidennan, Kiristtoosan ammanidi xillana mala, Kiristtoosi Yesuusan ammanida.

17

SHin nuuni Kiristtoosan xillanau koyiyaageeta gidiiddi, nu huuphen nagaranchcha gidi beettikko, yaatin Kiristtoosi nagaraa tamaarissiyaagee? Hegee mulekka worddo!

18

Aissi giikko, issitookka qolarggidoogaa taani zaarettada keexxiyaagaa gidikko, taani ta huuphen higgiyaa menttiyaagaa gidiyoogaa erissais.

19

Taani Xoossaayyo paxa de7ana mala, higgiyaa baggaara higgiyaayyo haiqqaas.

20

Taani Kiristtoosaara a masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettada kaqettaas; simmi, ha77i paxa de7iyaagee tana gidikke. SHin Kiristtoosi ta giddon de7ees; taani ha77i de7iyo de7oi, tana siiqidi, ta gishshau, ba huuphiyaa immida Xoossaa Na7an de7iya ammanuwaana.

21

Taani Xoossaa aaro kehatettaa ixxikke; asai higgiyaa baggaara xillotetta demmiyaabaa gidikko, yaatin Kiristtoosi coo mela haiqqiis yaagiyoogaa.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004