Bible Selection
New Testament
Wolaytta Bible 2004

Yohaannisa 7

1

Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Galiilan yaa haa yuuyiis; Aihudati a woranau koyiyo gishshau, Yihudan yuuyana koyibeenna.

2

Aihudati bonchchiyo Daase Baalai gakki uttiis.

3

Hegaa gishshau, Yesuusa ishantti a, “Ne erissiyo ashkkarati neeni oottiyoogaa be7ana mala, hagaappe denddada Yihudaa biitti ba.

4

Aissi giikko, baayyo erettanau koyiya asi ooninne ba ooso genttenna. Neeni hageeta oottiyaabaa gidikko, nebaa sa7aa erissa!” yaagidosona.

5

Aissi giikko, harai atto a ishanttikka a ammanibookkona.

6

Yesuusi eta, “Tau injjetiya wodee gakkibeenna; shin intteyyo ai wodeekka injjetees.

7

Sa7ai inttena ixxanau danddayenna; shin taani sa7aa oosoi iita gidiyoogaa markkattiyo gishshau, tana ixxees.

8

Baalaa bonchchiyoosaa intte biite; tau injjetiya wodee gakkibeenna gishshau, taani baalaa bonchchiyoosaa baanaagee biroona” yaagiis.

9

I hagaa giidi, Galiilan attiis.

10

SHin a ishantti baala gallassaa bonchchiyoosaa biidoogaappe guyyiyan, ikka asi be7ennan geeman he sohuwaa biis.

11

Aihudati baala gallassaa bonchchiyoosan a koyoosonanne, “I awan de7ii?” yaagiiddi, a lal77oosona.

12

Asaa giddon daro zuuzunttai denddiis. Amarida asai, “I lo77o asa” yaagees; harati qassi, “Akkai; i asa balettees” yaagoosona.

13

SHin Aihudatuyyo yayyido gishshau, ooninne abaa qoncciyan haasayenna.

14

Baala gallassaa bonchchiyoogee baggettin, Yesuusi Beeta Maqidasiyaa biidi, tamaarissuwaa doommiis.

15

Aihudati garamettidi, “Ha bitanee ainne tamaarennan hagaa keeni waani eridee?” yaagidosona.

16

Hegaa gishshau, Yesuusi zaaridi, “Taani tamaarissiyoogee tana kiittida Xoossaa matappe yiyoogaappe attin, tabaa gidenna.

17

Xoossaa sheniyaa oottanau dosiya ooninne ha taani tamaarissiyoogee Xoossaa matappe yiyaakko woi qassi taani ta huupheppe haasayiyaakko erana.

18

Babaa haasayiya urai ba huuphessi bonchcho koyees; shin bana kiittidaagaa bonchchuwaa koyiya urai tumanchcha; aani worddoi baawa.

19

Muusee intteyyo higgiyaa immibeennee? SHin intteppe issoinne higgiyaa naagenna. Tana aissi woranau koyeetii?” yaagiis.

20

Asai zaaridi, “Nenan xalahee de7ees; nena woranau oonee koyidai?” yaagiis.

21

Yaagin Yesuusi, “Taani issi wolqqaamabaa oottin, intte ubbai garamettideta.

22

Qaxxarai intte aawatuura yiidoogaappe attin, Muuseera yibeenna; shin intte naata intte qaxxarana mala, Muusee inttena azazido gishshau, intte Sambbatan naata qaxxareeta.

23

Muusee higgee azazido gishshau, intte Sambbatan qaxxariyaabaa gidikko, yaatin taani issi asayyo kumetta bollaa pattido gishshau, tana aissi hanqqetteetii?

24

Tumu pirddaa pirdditeppe attin, asa som77o xeellidi pirddoppite” yaagiis.

25

Hegaa gishshau, Yerusalaame asaappe issooti issooti, “Eti woranau koyiyo bitanee hagaa gidennee?

26

Be7ite, qoncciyan i haasayees; eti a ainne gookkona. Hagee Kiristtoosa gidiyoogaa halaqati tumu eriyoonaashsha?

27

SHin nuuni i auppe yiidaakko eroos; Kiristtoosi yiyo wode, i auppe yiyaakkonne ooninne erenna” yaagidosona.

28

Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Beeta Maqidasiyan tamaarissiiddi, ba qaalaa xoqqu oottidi, “Intte tana ereeta; qassi taani awappe yiidaakkokka ereeta. Taani ta shenen yabeikke; shin tana kiittidaagee tumanchcha; intte a erekketa.

29

SHin taani a erais; aissi giikko, i tana kiittin, taani a matappe yaas” yaagiis.

30

Hegaa gishshau, eti a oiqqanau koyidosona; shin a wodee birooni gakkibeenna gishshau, ooninne a bolli kushe wottibeenna.

31

SHin daro asai Yesuusa ammanidi, “Kiristtoosi yiyo wode, ha bitanee oottido malaataappe xoqqiyaagaa oottaneeyye?” yaagidosona.

32

Parisaaweti daro asai Yesuusabaa zuuzummiyoogaa siyidosona; qeese halaqatinne Parisaaweti a oitti qashissanau amarida wotaaddarata kiittidosona.

33

Yesuusi, “Taani inttenaara guuttaa takkana; hegaappe guyyiyan, tana kiittidaagaakko baana.

34

Intte tana koyana; shin demmekketa; aissi giikko, taani de7iyoosaa intte baanau danddayekketa” yaagiis.

35

Aihudati issoi issuwaara, “Hagee nuuni demmennasaa awa baana hanii? Aihudati de7iyo Giriike katamaa biidi, Giriiketa tamaarissanau haniiyye?

36

I, 'Intte tana koyana; shin demmekketa' qassi, 'Taani de7iyoosaa intte baanau danddayekketa' yaagees; hegaa giyoogee woigiyoogee?” yaagidosona.

37

He baala gallassaa bonchchiyo gallassaappe waannatiya wurssetta gallassan Yesuusi denddi eqqidi, ba qaalaa xoqqu oottidi, “Saamettida urai ooninne taakko yiidi uyo.

38

Tanan ammaniyaagau, Xoossaa maxaafai giyoogaadan, a uluwaappekka de7o haattaa shaafai goggana” yaagiis.

39

I hegaa a ammanidaageeti ekkana Geeshsha Ayyaanaabaa haasayiis. Yesuusi biron bonchchettiichchibeenna gishshau, he wode Geeshsha Ayyaanai imettiichchibeenna.

40

He asaappe dariya baggai i giyoogaa siyidi, “Tumu hagee hananabaa yootiyaagaa!” yaagiis.

41

Harati, “Hagee Kiristtoosa” yaagidosona. SHin harati qassi, “Kiristtoosi Galiilappe waani kiyii?

42

Xoossaa maxaafai, 'Kiristtoosi Daawita zariyaappe Daawiti de7ido Beetaliheeme katamaappe yaana' geenneeyye?” yaagidosona.

43

Yesuusa gaasuwan asai ba giddon shaahettiis.

44

He asaappe issooti issooti a oiqqanau koyidosona; shin kushiyaaninne a bochchibookkona.

45

Beeta Maqidasiyaa wotaaddarati qeese halaqatukkonne Parisaawetukko simmidosona; simmin eti Beeta Maqidasiyaa wotaaddarata, “Aissi a ehibeekketii?” yaagidi oichchidosona.

46

Oichchin Beeta Maqidasiyaa wotaaddarati etau, “Ha bitanee haasayidoogaadan, mulekka ooninne haasayibeenna!” yaagidi zaaridosona.

47

Parisaaweti zaaridi, “I inttenakka balettidee?

48

Halaqatuppe woi Parisaawetuppe a ammanida asi de7ii?

49

SHin higgiyaa erenna ha asai qanggettidaagaa” yaagidosona.

50

Etappe kase issoi qammi Yesuusakko biida Niqoodimoosi eta,

51

“Issi urai giyoobaa siyennan woi i ai oottidaakko erennan de7iiddi, kasetidi a bolli pirddiyoogee nu higgiyan de7ii?” yaagiis.

52

Yaagin eti zaaridi a, “Neenikka qassi Galiila biittaa asee? Galiila biittaappe hananabaa yootiyaabi beettennaagaa Xoossaa maxaafata marammarada era” yaagidosona.

53

Asai ubbai aggidi, ba soo ba soo biis.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004