A A A A A
Wolaytta Bible 2004

Yohaannisa 6

1

  Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Galiila abbaappe woi Xibiriyaadoosa abbaappe hefintti pinniis.

2

  I hargganchchatu bolli oottido wolqqaama malaataa be7ido gishshau, daro asai a kaalliis.

3

  Yesuusi deriyaa kiyidi, yaani ba erissiyo ashkkaratuura issippe uttiis.

4

  Aihudati bonchchiyo Paasikaa gallassai gakkiis.

5

  Yesuusi sinttaukko xeellidi, daro asai baakko yiyaagaa be7iis; be7idi Piliphphoosa, “Ha asaa ubbaa mizanau gidiya qumaa auppe shammanee?” yaagiis.

6

  I hegaa Piliphphoosa paaccanau giis; aissi giikko, i ba huuphen ai oottanaakkonne erees.

7

  Piliphphoosi zaaridi Yesuusa, “Huuphiyan huuphiyan, harai atto issi issi barssa gattanau, naa77u xeetu biran shammido oittaikka gidenna” yaagiis.

8

  Qassi Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issoi, Simoon PHeexiroosa ishai Inddiraasi,

9

  “Bangga oitta ichchashainne naa77u molee de7iyo issi na7ai hagan de7ees; shin ha asa ubbau hegee ai maaddanee?” yaagiis.

10

  Yesuusi erissiyo ashkkarata, “Asaa utissite” yaagiis. He sohuwan daro maatai de7ees. Asai ubbai uttiis; attumaasaa qoodai ichchashu sha7aa gidana.

11

  Yesuusi oittaa ekkiis; Xoossaa galatidi, hegan uttida asaayyo gishiis. Moliyaakka hegaadan oottiis; oottin asai ba koyidoogaa keenaa miis.

12

  Eti ubbai kallidoogaappe guyyiyan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata, “Issibaikka moorettenna mala, attida xarzzaa shiishshite” yaagiis.

13

  Hegaa gishshau, eti ubbaakka shiishshidosona; asai miishin attida bangga oittaa xarzzaa shiishshidi, tammanne naa77u samppaa kunttidosona.

14

  Asai Yesuusi oottido wolqqaama malaataa be7ido wode, “Hagee tumaappe ha sa7aa yaana giido hananabaa yootiyaagaa” yaagidosona.

15

  Eti yiidi bana oiqqidi, wolqqan kawo oottanau haniyoogaa Yesuusi eridi, barkka deriyaa bolli naa77anttuwaa kiyiis.

16

  Sa7ai omarido wode, Yesuusi erissiyo ashkkarati abbaakko biidosona;

17

  wolwoluwan gelidi, abbaa pinnidi, Qifirinaahooma biidosona. Sa7aikka qammiichchiis; shin Yesuusi biron etakko yibeenna.

18

  Wolqqaama carkkoi carkkido gishshau, abbai qaaxxees;

19

  ichchashu woikko usuppun kilo meetire gidiyaagaa keenaa eti abbaa shaaroogaappe guyyiyan, Yesuusi abbaa bollaara hemettiiddi yiyaagaa be7idi yayyidosona.

20

  SHin i, “Yayyoppite; tanattennee!” yaagiis.

21

  Eti wolwoluwan a gelissanau koyidosona; sohuwaarakka wolwoloi eti biyoosaa abbaa gaxaa gakki aggiis.

22

  Wonttetta gallassi, abbaappe hefinttaara attida daro asai issi wolwolo xalaalai de7iyaagaa be7iis; Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura wolwoluwan gelidi, etaara beennan, eti banttarkka biidoogaa akeekidosona.

23

  SHin Xibiriyaadoosappe hara wolwoloti Yesuusi Xoossaa galatin, asai oittaa miidosaa heeraa yiidosona.

24

  Asai Yesuusi woi erissiyo ashkkarati hegan bainnaagaa be7idi, Yesuusa koyanau wolwoluwan gelidi, Qifirinaahooma biidosona.

25

  Asai Yesuusa abbaappe hefinttan demmido wode, “Tamaarissiyaagoo, hagaa aude yaadii?” yaagiis.

26

  Yaagin Yesuusi zaaridi, “Taani intteyyo tumaa odais; intte tana koyiyoogee oittaa miido gishshassanne kallido gishshassa gidiyoogaappe attin, wolqqaama malaata be7ido gishshassa gidenna.

27

  Merinaa de7o qumau, taani Asa Na7ai intteyyo immanaagau, oottiteppe attin, samiya qumau oottoppite; aissi giikko, Aawai Xoossai a bolli gido giyo paramaa parami wottiis” yaagiis.

28

  Hegaappe guyyiyan eti, “Nuuni Xoossaa oosuwaa oottanau ai oottanee?” yaagidi Yesuusa oichchidosona.

29

  Oichchin Yesuusi zaaridi, “Intte oottana mala, Xoossai koyiyo oosoi hagaa; i kiittidoogaa ammanite” yaagiis.

30

  Eti zaaridi, “Nuuni be7idi, nena ammanana mala, ai wolqqaama malaata oottuutee? Ai oottuutee?

31

  Xoossaa maxaafai, 'Eti maanau saluwaappe oittaa immiis' giyoogaadan, nu aawati bazzon mannaa miidosona” yaagidosona.

32

  Yaagin Yesuusi, “Taani intteyyo tumaa odais; intteyyo saluwaappe tumu oittaa immiyaagee ta Aawaa gidiyoogaappe attin, intteyyo saluwaappe oittaa immidaagee Muusa gidenna.

33

  Aissi giikko, Xoossaa oittai saluwaappe wodhdhiyaagee sa7au de7uwaa immees” yaagiis.

34

  Eti zaaridi, “Godau, nuuyyo he oittaa ubba wode imma” yaagidosona.

35

  Yaagin Yesuusi, “Taani de7o oitta; taakko yiya urai mulekka namisettenna. Qassi tana ammaniya urai mulekka saamettenna.

36

  SHin taani intteyyo odaas; intte tana be7ideta; shin ammanekketa.

37

  Ta Aawai tau immiyo ubbai taakko yaana; qassi taakko yiya oonanne mulekka taani wora yeddikke.

38

  Aissi giikko, taani tana kiittidaagee koyiyoogaa oottanau saluwaappe yaasippe attin, ta koyiyoogaa oottanau yabeikke.

39

  Tana kiittidaagee koyiyoogee hagaa; taani i tau immido ubbatakka wurssettaa gallassi denttanaappe attin, issuwaakka bashshana mala koyenna.

40

  Aissi giikko, ta Aawai koyiyoogee hagaa; tana Na7aa be7idi, ammaniya ubbati merinaa de7uwaa ekkana; taanikka he ubbata wurssettaa gallassi denttana” yaagiis.

41

  Yesuusi, “Taani saluwaappe wodhdhida oittaa” giido gishshau, Aihudati a bolli zuuzummidosona.

42

  Eti, “Hagee nuuni a aawaanne a aayyiyo eriyo Yooseefa na7aa Yesuusa gidennee? Yaatin, i woigidi, 'Taani saluwaappe wodhdhaas' gaanau danddayii?” yaagidosona.

43

  Yesuusi zaaridi, “Issoi issuwaara zuuzummiyoogaa aggite.

44

  Tana kiittida ta Aawai taakko ehiido asappe attin, taakko yaanau danddayiya asi baawa; taanikka wurssettaa gallassi a denttana.

45

  Hananabaa yootiyaageeti, 'Xoossai asa ubbaa tamaarissana' yaagidi xaafidosona; Aawai giyoogaa siyiyaageenne Aawaappe tamaariyaagee ooninne taakko yees.

46

  Xoossaa matappe yiidaagaappe attin, Xoossaa be7ida asi baawa; a xalaalai Xoossaa be7iis.

47

  “Taani intteyyo tumaa odais; tana ammaniya urau merinaa de7oi de7ees.

48

  Taani de7o oitta.

49

  Intte aawati bazzon mannaa miidosona; shin haiqqidosona.

50

  Asi appe miidi haiqqenna oittai saluwaappe yiyaagee hagaa.

51

  Saluwaappe wodhdhida de7o oittai tana; ooninne ha oittaappe miikko, merinau de7ana; qassi ha sa7ai de7ana mala, taani immana oittai ta ashuwaa” yaagiis.

52

  Aihudati, “Ha bitanee ba ashuwaa nuuni maana mala, nuuyyo waatidi immanau danddayii?” yaagidi bantta giddon palamettidosona.

53

  Hegaa gishshau, Yesuusi eta, “Taani intteyyo tumaa odais; ta ashuwaa, Asa Na7aa ashuwaa, intte maana xayikko, qassi ta suuttaakka intte uyana xayikko, inttenan de7oi baawa.

54

  Ta ashuwaa miya uraunne, ta suuttaa uyiya uraunne merinaa de7oi de7ees. Taani wurssettaa gallassi a denttana.

55

  Aissi giikko, ta ashoi tumu quma; ta suuttaikka tumu ushsha.

56

  Ta ashuwaa miya urainne ta suuttaa uyiya urai tanaara de7ees; taanikka aara de7ais.

57

  De7o Aawai tana kiittin, taani a gaasuwan de7iyoogaadan, tana miya uraikka ta gaasuwan de7ana.

58

  Saluwaappe wodhdhida oittai hagaa; intte aawati miidi haiqqido mannaa mala gidenna; ha oittaa miya urai merinau de7ana” yaagiis.

59

  Yesuusi Qifirinaahooma kataman Aihuda woosa keettan tamaarissiiddi, hagaa yaagiis.

60

  Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe dariya baggai hegaa siyido wode, “Hagee gelenna timirtte; hagee ooyyo gelii?” yaagidosona.

61

  SHin Yesuusi ba erissiyo ashkkarati hegau zuuzummidoogaa eridi, “Hagee inttena xubbii?

62

  Yaatin taani, Asa Na7ai, kase de7iyoosaa pude kiyishin be7iyaakko waanuuteetii?

63

  Geeshsha Ayyaanai de7uwaa immees; ashoi ainne go77enna. Taani intteyyo yootido qaalai ayyaananne de7o.

64

  SHin intte giddon ammanennaageeti de7oosona” yaagiis; aissi giikko, ammanennaageeti augeetakko Yesuusi kaseesappe doommidi erees. Qassi bana aatti immanaageetakka erees.

65

  Qassikka Yesuusi, “Aawai ba geennan ooninne taakko yaanau danddayenna taani giidoogee hegaa gishshassa” yaagiis.

66

  Hegaa gaasuwan, Yesuusa kaalliyaageetuppe daroti a aggi bayidi, guyye simmidosona; naa77antto a kaallibookkona.

67

  Yesuusi qassi ba tammanne naa77u erissiyo ashkkarata, “Inttekka aggi bayidi baanau koyeetii?” yaagiis.

68

  Simoon PHeexiroosi zaaridi, “Godau, nuuni ookko baanee? Neeyyo merinaa de7uwaa qaalai de7ees.

69

  Neeni Xoossaa geeshshaa gidiyoogaa nuuni ammanoosinne eroos” yaagiis.

70

  Yaagin Yesuusi eta, “Taani inttena tammanne naa77ata doorabeikkinaa? Qassi intteppe issoi xalahe” yaagiis.

71

  Yesuusi hegaa Simoona na7aa Yihudaa Asqqoroota gees; aissi giikko, Yihudai tammanne naa77u erissiyo ashkkaratuppe issuwaa; i Yesuusa aatti immanaagaa.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004