New Testament
Wolaytta Bible 2004
← 9

Yohaannisa 10

11 →
1

Yesuusi, “Taani intteyyo tumaa odais; dorssaa birddiyau penggeera gelennan harasaara geliya ooninne kaisonne pangga.

2

SHin penggeera geliyaagee dorssaa heemmiya asa.

3

Penggiyaa naagiyaagee au penggiyaa dooyees; dorssatikka a qaalaa siyana; i ba dorssata eta sunttan sunttan xeesidi, kare kaalettana.

4

I baageeta kare kessidoogaappe guyyiyan, etappe sinttaara hemettees; etikka a qaalaa eriyo gishshau, a kaalloosona.

5

Hara uraa qaalaa eti erenna gishshau, appe baqatanaappe attin, a geeduwaa kaallokkona” yaagiis.

6

Yesuusi etau ha leemisuwaa odiis; shin i etau ai odiyaakkonne eti akeekibookkona.

7

Yesuusi qassikka etau, “Taani intteyyo tumaa odais; taani dorssatuyyo pengge.

8

Taappe kase yiida ubbai kaisonne pangga; shin dorssati eti giyoogaa siyibookkona.

9

Penggee tana; tanan geliya ooninne attana. I gelananne kiyana; qassi lo77o maatai de7iyoosaakka demmana.

10

Kaisoi wuuqqanau, woranaunne xaissanau yiyoogaappe attin, harabau yeenna; taani etau de7oi de7ana malanne kumidi palahana mala yaas.

11

“Taani dorssaa loitta heemmiyaagaa; dorssaa loitti heemmiyaagee he dorssatu gishshau haiqqees.

12

Miishshaa ekkidi heemmiya urai wanggireelloi yiishin be7idi, dorssata yeggi bayidi baqatees. Aissi giikko, dorssati aageeta gidokkona; qassi ikka dorssata heemmiyaagaa gidenna. Hegaa gishshau, wanggireelloi dorssata oiqqeesinne laalees.

13

Miishshaa ekkidi heemmiyaagee miishshau heemmiyo gishshaunne dorssaabai a qofissenna gishshau, dorssata aggi bayidi baqatees.

14

“Taani dorssaa loitta heemmiyaagaa; ta Aawai tana eriyoogaadan, taanikka qassi ta Aawaa erais. Hegaadankka, taani ta dorssata erais; ta dorssatikka tana eroosona. Qassi taani ta dorssatu gishshau, haiqqanau koyais.

15

Ha wudiyan bainna hara dorssatikka tau de7oosona. Taani etakka ehaanau bessees. Qassi eti ta qaalaa siyana; issi wudee de7ana; heemmiyaageekka issuwaa gidana.

16

“Taani ta shemppuwaa zaarettada ekkana mala, aattada immanau koyiyo gishshau, ta Aawai tana siiqees.

17

Taani dosada ta shemppuwaa aatta immiyoogaappe attin, taappe ooninne ekkenna. Taayyo ta shemppuwaa aatta immiyo maatai de7ees; qassi zaarettada ekkanaukka maatai de7ees. Taani ha azazuwaa ta Aawaappe ekkaas” yaagiis.

18

He haasayaa gishshau, Aihudatu giddon qassikka shaahoi merettiis.

19

Etappe dariya baggai, “Aani xalahee de7ees! I gooyees! A haasayaa aissi siyeetii?” yaagidosona.

20

Harati qassi, “Xalahee oiqqido asi hagaadan haasayenna; xalahee qooqe asa aife xeelissanau danddayiiyye?” yaagidosona.

21

Yerusalaamen Beeta Maqidasiyaa Ooraxissiyo Baalai gakkiis; sa7ai he wode balggo.

22

Yesuusi Beeta Maqidasiyan Solomona baranddan, yaanne haanne hamettees.

23

Aihudati Yesuusa matan yuuyi aadhdhidi, “Neeni nuna aude gakkanaassi sirissaidda wottuutee? Neeni Kiristtoosa gidikko, nuuyyo geeshshada oda” yaagidosona.

24

Yesuusi etayyo zaaridi, “Taani intteyyo yootaas; shin tana ammanekketa; taani ta Aawaa sunttan oottiyo oosoi tabaa markkattees.

25

SHin taani intteyyo odidoogaadan, intte ta dorssa gidenna gishshau ammanekketa.

26

Ta dorssati ta qaalaa siyoosona; taani eta erais; etikka tana kaalloosona.

27

Taani etayyo merinaa de7uwaa immais; qassi eti mulekka haiqqokkona. Ooninne ta kushiyaappe eta wotti ekkanau danddayenna.

28

Eta taayyo immida ta Aawai ooppenne aadhdhees; ooninne ta Aawaa kushiyaappe eta wotti ekkanau danddayenna.

29

Taanne ta Aawai issuwaa” yaagiis.

30

Aihudati Yesuusa caddanau qassikka shuchchaa denttidosona.

31

Yesuusi eta, “Taani oottanau ta Aawai taayyo immido daro lo77o oosuwaa inttena bessaas; hegeetuppe augeetu gishshau, tana shuchchan caddanau koyeetii?” yaagiis.

32

Aihudati zaaridi, “Nuuni nena lo77o ooso gishshau, shuchchan caddanau koyokko; shin neeni Xoossaa cayiyo gishshaunne qassi asa gidaidda ne huuphiyaa Xoossaa oottido gishshau, caddanau koyoos!” yaagidosona.

33

Yaagin Yesuusi zaaridi, “Intte higgiyan Xoossai, 'Intte xoossata' giidoogee xaafettibeennee?

34

Xoossaa maxaafata laammanau danddayettenna; Xoossai ba qaalai yiido asata, 'xoossata' giidi xeesidobaa gidikko,

35

taani, 'Taani Xoossaa Na7aa' giido gishshau, ta Aawai anjjidi, sa7aa kiittido tana, 'Xoossaa cayaasa' yaageetii?

36

Taani ta Aawai oottiyoogaa oottana xayikko, tana ammanoppite.

37

SHin taani oottiyaabaa gidikko, harai atto intte tana ammanana xayikkokka, ta Aawai tanan de7iyoogaanne taanikka ta Aawan de7iyoogaa eranaadaaninne akeekanaadan, ta oosuwaa ammanite” yaagiis.

38

Qassikka eti a oiqqanau koyidosona; shin i etappe baqatiis.

39

Yohaannisi kase xammaqiyoosaa Yorddaanoosa SHaafaappe hefintti Yesuusi pinnidi, yaani de7iis.

40

Daro asai Yesuusakko yiidi, “Yohaannisi wolqqaama malaata oottibeenna; shin i ha bitaniyaabaa haasayidobai ubbai tuma” yaagidosona.

41

Yaani daro asai Yesuusa ammaniis.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004