Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004
← 2

Effesiaid 3

4 →
1

Oherwydd hyn, yr wyf fi, Paul, carcharor Crist Iesu er eich mwyn chwi'r Cenhedloedd, yn offrymu fy ngweddi.

2

Y mae'n rhaid eich bod wedi clywed am gynllun gras Duw, y gras sydd wedi ei roi i mi er eich lles chwi:

3

sef i'r dirgelwch gael ei hysbysu i mi trwy ddatguddiad. Yr wyf eisoes wedi ysgrifennu'n fyr am hyn,

4

ac o'i ddarllen gallwch ddeall fy nirnadaeth o ddirgelwch Crist.

5

Yn y cenedlaethau gynt, ni chafodd y dirgelwch hwn mo'i hysbysu i blant dynion, fel y mae yn awr wedi ei ddatguddio gan Ysbryd Duw i'w apostolion sanctaidd a'i broffwydi.

6

Dyma'r dirgelwch: bod y Cenhedloedd, ynghyd 'r Iddewon, yn gydetifeddion, yn gydaelodau o'r corff, ac yn gydgyfranogion o'r addewid yng Nghrist Iesu trwy'r Efengyl.

7

Dyma'r Efengyl y deuthum i yn weinidog iddi yn l rhodd gras Duw, a roddwyd i mi trwy weithrediad ei allu ef.

8

I mi, y llai na'r lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd y rhodd raslon hon, i bregethu i'r Cenhedloedd anchwiliadwy olud Crist,

9

ac i ddwyn i'r golau gynllun y dirgelwch a fu'n guddiedig ers oesoedd yn Nuw, Creawdwr pob peth,

10

er mwyn i ysblander amryfal ddoethineb Duw gael ei hysbysu yn awr, trwy'r eglwys, i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd.

11

Y mae hyn yn unol 'r arfaeth dragwyddol a gyflawnodd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

12

Ynddo ef, a thrwy ffydd ynddo, yr ydym yn cael dod at Dduw yn eofn a hyderus.

13

Yr wyf yn erfyn, felly, ar ichwi beidio digalonni o achos fy nioddefiadau drosoch; hwy, yn wir, yw eich gogoniant chwi.

14

Oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngliniau gerbron y Tad,

15

yr hwn y mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw oddi wrtho,

16

ac yn gweddo ar iddo ganiatu i chwi, yn l cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r Ysbryd,

17

ac ar i Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd.

18

Boed i chwi, sydd chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd 'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist,

19

a gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygir chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw.

20

Iddo ef, sydd 'r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni,

21

iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd! Amen.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004