Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Lefiticus 11

1

Llefarodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron a dweud wrthynt,

2

"Dywedwch wrth bobl Israel, 'O'r holl anifeiliaid sy'n byw ar y ddaear, dyma'r rhai y cewch eu bwyta:

3

unrhyw anifail sy'n hollti'r ewin ac yn ei fforchi i'r pen, a hefyd yn cnoi cil, cewch fwyta hwnnw.

4

Y mae ambell un yn cnoi cil yn unig, ac un arall yn hollti'r ewin yn unig, ond nid ydych i fwyta'r rheini. Y mae'r camel yn cnoi cil, ond heb fforchi'r ewin, ac y mae'n aflan ichwi.

5

Y mae'r broch yn cnoi cil, ond heb fforchi'r ewin, ac y mae'n aflan ichwi.

6

Y mae'r ysgyfarnog yn cnoi cil, ond heb fforchi'r ewin, ac y mae'n aflan ichwi.

7

Y mae'r mochyn yn hollti'r ewin ac yn ei fforchi i'r pen, ond heb gnoi cil, ac y mae'n aflan ichwi.

8

Nid ydych i fwyta eu cig na chyffwrdd 'u cyrff; y maent yn aflan ichwi.

9

"'O'r holl greaduriaid sy'n byw yn nu373?r y mr neu'r afonydd, dyma'r rhai y cewch eu bwyta: pob un ac iddo esgyll neu gen, cewch fwyta hwnnw.

10

Ond popeth sydd yn y moroedd neu'r afonydd heb esgyll na chen, boed yn ymlusgiad neu greadur arall sy'n byw yn y du373?r, y mae'n ffiaidd ichwi.

11

Gan eu bod yn ffiaidd ichwi, ni chewch fwyta eu cig, ac yr ydych i ffieiddio eu cyrff.

12

Y mae unrhyw beth yn y du373?r sydd heb esgyll na chen yn ffiaidd ichwi.

13

"'Dyma'r adar sydd yn ffiaidd ichwi, ac na chewch eu bwyta am eu bod yn ffiaidd: yr eryr, y fwltur, eryr y mr,

14

y barcud, unrhyw fath o gudyll,

15

unrhyw fath o frn,

16

yr estrys, y frn nos, yr wylan, ac unrhyw fath o hebog,

17

y dylluan, y fulfran, y dylluan wen,

18

y gigfran, y pelican, y fwltur mawr,

19

y ciconia, unrhyw fath o gryr, y gornchwiglen a'r ystlum.

20

"'Y mae unrhyw bryf adeiniog sy'n ymlusgo ar bedwar troed yn ffiaidd ichwi.

21

Ond y mae rhai pryfed adeiniog sy'n ymlusgo ar bedwar troed y cewch eu bwyta: y rhai sydd chymalau yn eu coesau i sboncio ar y ddaear.

22

o'r rhain cewch fwyta unrhyw fath ar locust, ceiliog rhedyn, criciedyn neu sioncyn gwair.

23

Ond y mae pob pryf adeiniog arall sy'n ymlusgo ar bedwar troed yn ffiaidd ichwi.

24

"'Byddwch yn eich halogi eich hunain trwy'r rhain; bydd unrhyw un sy'n cyffwrdd 'u cyrff yn aflan hyd yr hwyr.

25

Rhaid i unrhyw un sy'n gafael yn eu cyrff olchi ei ddillad, a bydd yn aflan hyd yr hwyr.

26

"'Y mae unrhyw anifail sydd heb hollti'r ewin a'i fforchi i'r pen, a heb gnoi cil, yn aflan ichwi; bydd unrhyw un sy'n cyffwrdd 'u cyrff yn aflan.

27

o'r holl greaduriaid sy'n cerdded ar eu pedwar, y mae'r rhai sy'n cerdded ar eu pawennau yn aflan i chwi; bydd unrhyw un sy'n cyffwrdd 'u cyrff yn aflan hyd yr hwyr.

28

Rhaid i unrhyw un sy'n gafael yn eu cyrff olchi ei ddillad, a bydd yn aflan hyd yr hwyr; y maent yn aflan ichwi.

29

"'O'r creaduriaid sy'n ymlusgo ar y ddaear, y mae'r rhain yn aflan ichwi: y wenci, y llygoden, pob math ar lysard,

30

y geco, y llyffant, y genau-goeg, y lysard melyn a'r fadfall.

31

o'r rhai sy'n ymlusgo ar y ddaear, dyna'r rhai sy'n aflan ichwi; bydd unrhyw un sy'n cyffwrdd hwy wedi iddynt farw yn aflan hyd yr hwyr.

32

A bydd unrhyw beth y syrth un ohonynt arno wedi iddo farw, yn aflan, boed o goed, brethyn, croen neu sachliain, i ba beth bynnag y defnyddir ef; rhaid ei roi mewn du373?r, a bydd yn aflan hyd yr hwyr; yna bydd yn ln.

33

Os syrth un ohonynt i lestr pridd, bydd popeth sydd ynddo yn aflan a rhaid torri'r llestr.

34

Y mae unrhyw fwyd y gellir ei fwyta, ond sydd du373?r o'r llestri arno, yn aflan; ac y mae unrhyw ddiod y gellir ei hyfed o'r llestr yn aflan.

35

Y mae unrhyw beth y syrth rhan o'u cyrff arno yn aflan, a rhaid ei ddryllio, boed ffwrn neu badell, gan ei fod yn aflan, ac yr ydych i'w ystyried yn aflan.

36

Eto y mae ffynnon neu bydew i gronni du373?r yn ln; y peth sy'n cyffwrdd 'u cyrff sy'n aflan.

37

Os bydd un o'r cyrff yn disgyn ar unrhyw had sydd i'w blannu, y mae'n ln;

38

ond os bydd du373?r ar yr had a'r corff yn disgyn arno, bydd yn aflan ichwi.

39

"'Os bydd un o'r anifeiliaid y cewch eu bwyta yn marw, bydd unrhyw un sy'n cyffwrdd 'i gorff yn aflan hyd yr hwyr;

40

rhaid i unrhyw un sy'n bwyta peth o'r corff olchi ei ddillad, a bydd yn aflan hyd yr hwyr; rhaid i unrhyw un sy'n gafael yn y corff olchi ei ddillad, a bydd yn aflan hyd yr hwyr.

41

"'Y mae unrhyw ymlusgiad sy'n ymlusgo ar y ddaear yn ffiaidd; ni ddylid ei fwyta.

42

Peidiwch bwyta unrhyw ymlusgiad sy'n ymlusgo ar y ddaear, boed yn symud ar ei dor, neu'n cerdded ar bedwar troed neu ar amryw draed; y mae'n ffiaidd.

43

Peidiwch 'ch gwneud eich hunain yn ffiaidd trwy'r un o'r ymlusgiaid sy'n ymlusgo; a pheidiwch 'ch halogi eich hunain trwyddynt na'ch cael yn aflan o'u plegid.

44

Myfi yw'r ARGLWYDD eich Duw; ymgysegrwch a byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd wyf fi. Peidiwch 'ch halogi eich hunain trwy'r un o'r ymlusgiaid sy'n ymlusgo ar y ddaear.

45

Myfi yw'r ARGLWYDD a ddaeth chwi i fyny o'r Aifft i fod yn Dduw ichwi; byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd wyf fi.

46

"'Dyma'r ddeddf ynglu375?n 'r anifeiliaid, yr adar, y creaduriaid byw sy'n llusgo trwy'r dyfroedd a'r creaduriaid sy'n ymlusgo ar y ddaear,

47

er mwyn ichwi wahaniaethu rhwng yr aflan a'r gln, a rhwng y creaduriaid byw y gellir eu bwyta a'r rhai na ellir eu bwyta.'"

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004