Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Exodus 28

1

"Galw atat o blith pobl Israel dy frawd Aaron a'i feibion er mwyn iddynt fy ngwasanaethu fel offeiriaid: Aaron a'i feibion, Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar.

2

Gwna wisgoedd cysegredig ar gyfer dy frawd Aaron, er gogoniant a harddwch.

3

Dywed wrth bawb sy'n fedrus, pob un yr wyf wedi ei ddonio gallu, am wneud dillad i Aaron er mwyn ei gysegru'n offeiriad i mi.

4

Dyma'r dillad y maent i'w gwneud: dwyfronneg, effod, mantell, siaced wau, penwisg a gwregys; y maent i wneud y gwisgoedd cysegredig i'th frawd Aaron ac i'w feibion, iddynt fy ngwasanaethu fel offeiriaid.

5

"Y maent i gymryd aur, a sidan glas, porffor ac ysgarlad, a lliain main,

6

a gwneud yr effod o'r aur, y sidan glas, porffor ac ysgarlad, a'r lliain main wedi ei nyddu a'i wno'n gywrain.

7

Bydd iddi ddwy ysgwydd wedi eu cydio ynghyd ar y ddwy ochr er mwyn ei chau.

8

Bydd y gwregys arni wedi ei wno'n gywrain, ac o'r un deunydd 'r effod, sef aur, a sidan glas, porffor ac ysgarlad, a lliain main wedi ei nyddu.

9

Cymer ddau faen onyx a naddu arnynt enwau meibion Israel

10

yn nhrefn eu geni, chwe enw ar un maen, a chwech ar y llall.

11

Yr wyt i naddu enwau meibion Israel ar y ddau faen fel y bydd gemydd yn naddu sl, ac yna eu gosod mewn edafwaith o aur.

12

Rho'r ddau faen ar ysgwyddau'r effod, iddynt fod yn feini coffadwriaeth i feibion Israel, a bod Aaron yn dwyn eu henwau ar ei ysgwyddau yn goffadwriaeth gerbron yr ARGLWYDD.

13

Gwna edafwaith o aur,

14

a dwy gadwyn o aur pur wedi eu plethu ynghyd; gosod y cadwynau wedi eu plethu yn yr edafwaith.

15

"Gwna ddwyfronneg o grefftwaith cywrain ar gyfer barnu; gwna hi, fel yr effod, o aur, o sidan glas, porffor ac ysgarlad ac o liain main wedi ei nyddu.

16

Bydd yn sgwr ac yn ddwbl, rhychwant o hyd a rhychwant o led.

17

Gosod ynddi bedair rhes o feini: yn y rhes gyntaf, rhuddem, topas a charbwncl;

18

yn yr ail res, emrallt, saffir a diemwnt;

19

yn y drydedd res, lygur, agat ac amethyst;

20

yn y bedwaredd res, beryl, onyx a iasbis; byddant i gyd wedi eu gosod mewn edafwaith o aur.

21

Enwir y deuddeg maen ar l meibion Israel, a bydd pob un fel sl ac enw un o'r deuddeg llwyth wedi ei argraffu arno.

22

Ar gyfer y ddwyfronneg gwna gadwynau o aur pur wedi eu plethu ynghyd,

23

a hefyd ddau fach aur i'w rhoi ar ddwy ochr y ddwyfronneg.

24

Rho'r ddwy gadwyn aur ar y ddau fach ar ochrau'r ddwyfronneg,

25

a dau ben arall y ddwy gadwyn ar y ddau edafwaith, a'u cysylltu ag ysgwyddau'r effod o'r tu blaen.

26

Gwna hefyd ddau fach aur a'u gosod yn nau ben y ddwyfronneg ar yr ochr fewnol, nesaf at yr effod.

27

Yna, gwna ddau fach aur a'u gosod yn rhan isaf dwy ysgwydd yr effod ar y tu blaen, yn y cydiad uwchben y gwregys.

28

Y mae bachau'r ddwyfronneg i'w rhwymo wrth fachau'r effod llinyn glas uwchben y gwregys, rhag i'r ddwyfronneg ymddatod oddi wrth yr effod.

29

Felly, pan fydd Aaron yn mynd i mewn i'r cysegr, bydd yn dwyn enwau meibion Israel ar ei galon yn y ddwyfronneg barn, yn goffadwriaeth wastadol gerbron yr ARGLWYDD.

30

Rho'r Wrim a'r Twmim yn y ddwyfronneg barn, iddynt fod ar galon Aaron pan fydd yn mynd gerbron yr ARGLWYDD; felly, bydd Aaron yn dwyn barnedigaeth pobl Israel ar ei galon gerbron yr ARGLWYDD yn wastadol.

31

"Gwna fantell yr effod i gyd o sidan glas,

32

a thwll yn ei chanol ar gyfer y pen, a gwnad o'i amgylch fel y twll a geir mewn llurig, rhag iddo rwygo.

33

O amgylch godre'r fantell gwna bomgranadau o sidan glas, porffor ac ysgarlad, a chlychau aur rhyngddynt;

34

bydd clychau aur a phomgranadau bob yn ail o amgylch godre'r fantell.

35

Bydd Aaron yn ei gwisgo wrth wasanaethu, ac fe glywir su373?n y clychau pan Aaron i mewn i'r cysegr gerbron yr ARGLWYDD, a phan ddaw allan; felly ni bydd farw.

36

"Gwna hefyd blt o aur pur, ac argraffa arno, fel ar sl, 'Sanctaidd i'r ARGLWYDD',

37

a chlyma ef ar flaen y benwisg llinyn glas.

38

Bydd ar dalcen Aaron, ac yntau'n cymryd arno'i hun euogrwydd pobl Israel wrth iddynt gysegru eu rhoddion sanctaidd; bydd ar ei dalcen bob amser, er mwyn iddynt gael ffafr gerbron yr ARGLWYDD.

39

"Yr wyt i wau siaced o liain main, a gwneud penwisg hefyd o liain main, a gwregys wedi ei wno.

40

Gwna hefyd siacedau, gwregysau a chapiau i feibion Aaron; gwna hwy er gogoniant a harddwch.

41

Yr wyt i'w gwisgo am Aaron dy frawd a'i feibion, a'u heneinio, eu hordeinio a'u cysegru, er mwyn iddynt fy ngwasanaethu fel offeiriaid.

42

Gwna iddynt hefyd lodrau o liain i guddio'u cnawd noeth, o'u llwynau at y glun.

43

Bydd Aaron a'i feibion yn eu gwisgo wrth iddynt fynd i mewn i babell y cyfarfod ac wrth iddynt agosu at yr allor i wasanaethu yn y cysegr, rhag iddynt fod yn euog a marw. Bydd hyn yn ddeddf i'w chadw am byth ganddo ef a'i ddisgynyddion.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004