Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Job 38

1

Yna atebodd yr ARGLWYDD Job o'r corwynt:

2

"Pwy yw hwn sy'n tywyllu cyngor geiriau diwybod?

3

Gwna dy hun yn barod i'r ornest; fe holaf fi di, a chei dithau ateb.

4

"Ble'r oeddit ti pan osodais i sylfaen i'r ddaear? Ateb, os gwyddost.

5

Pwy a benderfynodd ei mesurau? Mae'n siu373?r dy fod yn gwybod! Pwy a estynnodd linyn mesur arni?

6

Ar beth y seiliwyd ei sylfeini, a phwy a osododd ei chonglfaen?

7

Ble'r oeddit ti pan oedd sr y bore i gyd yn llawenhau, a'r holl angylion yn gorfoleddu,

8

pan gaewyd ar y mr dorau, pan lamai allan o'r groth,

9

pan osodais gwmwl yn wisg amdano, a'r caddug yn rhwymyn iddo,

10

a phan drefnais derfyn iddo, a gosod barrau a dorau,

11

a dweud, 'Hyd yma yr ei, a dim pellach, ac yma y gosodais derfyn i ymchwydd dy donnau'?

12

"A wyt ti, yn ystod dy fywyd, wedi gorchymyn y bore a dangos ei lle i'r wawr,

13

er mwyn iddi gydio yng nghonglau'r ddaear, i ysgwyd y drygionus ohoni?

14

Y mae'n newid ffurf fel clai dan y sl, ac yn sefyll allan fel plyg dilledyn.

15

Atelir eu goleuni oddi wrth y drygionus, a thorrir y fraich ddyrchafedig.

16

"A fedri di fynd at ffynhonnell y mr, neu gerdded yng nghuddfa'r dyfnder?

17

A agorwyd pyrth angau i ti, neu a welaist ti byrth y fagddu?

18

A fedri di ddirnad maint y ddaear? Dywed, os wyt ti'n deall hyn i gyd.

19

"Prun yw'r ffordd i drigfan goleuni, ac i le tywyllwch,

20

fel y gelli di ei chymryd i'w therfyn, a gwybod y llwybr i'w thu375??

21

Fe wyddost, am dy fod wedi dy eni yr adeg honno, a bod nifer dy ddyddiau yn fawr!

22

"A fuost ti yn ystordai'r eira, neu'n gweld cistiau'r cesair?

23

Dyma'r pethau a gedwais at gyfnod trallod, at ddydd brwydr a rhyfel.

24

Prun yw'r ffordd i'r fan lle y rhennir goleuni, ac y gwasgerir gwynt y dwyrain ar y ddaear?

25

"Pwy a wnaeth sianel i'r cenllif glaw, a llwybr i'r daranfollt,

26

i lawio ar dir heb neb ynddo, a diffeithwch heb unrhyw un yn byw ynddo,

27

i ddigoni'r tir diffaith ac anial, a pheri i laswellt dyfu yno?

28

"A oes tad i'r glaw? Pwy a genhedlodd y defnynnau gwlith?

29

O groth pwy y daw'r rhew? A phwy a genhedlodd y llwydrew,

30

i galedu'r dyfroedd fel carreg, a rhewi wyneb y dyfnder?

31

A fedri di gau cadwynau Pleiades, neu ddatod rhwymau Orion?

32

A fedri di ddwyn Masaroth allan yn ei bryd, a thywys yr Arth gyda'i phlant?

33

A wyddost ti reolau'r awyr? A fedri di gymhwyso i'r ddaear ei threfn?

34

"A fedri di alw ar y cwmwl i beri i ddyfroedd lifo drosot?

35

A fedri di roi gorchymyn i'r mellt, iddynt ddod atat a dweud, 'Dyma ni'?

36

Pwy a rydd ddoethineb i'r cymylau, a deall i'r niwl?

37

Gan bwy y mae digon o ddoethineb i gyfrif y cymylau? A phwy a wna i gostrelau'r nefoedd arllwys,

38

nes bod llwch yn mynd yn llaid, a'r tywyrch yn glynu wrth ei gilydd?

39

"Ai ti sydd yn hela ysglyfaeth i'r llew, a diwallu angen y llewod ifanc,

40

pan grymant yn eu gwl, ac aros dan lwyn am helfa?

41

Pwy sy'n trefnu bwyd i'r frn, pan waedda'r cywion ar Dduw, a hedfan o amgylch heb fwyd?

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004