Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

1 Cronicl 12

1

Dyma'r rhai a ddaeth i Siclag at Ddafydd tra oedd yn ymguddio rhag Saul fab Cis. Yr oeddent yn wu375?r cedyrn, ac yn ddefnyddiol mewn brwydr

2

am eu bod yn cario bwu ac yn gallu taflu cerrig a saethu 'r bwa 'u llaw dde a'u llaw chwith. Benjaminiaid oeddent, o dylwyth Saul.

3

Ahieser a Joas meibion Semaa o Gibea oedd yr arweinwyr; Jesiwl a Phelet meibion Asmafeth; Beracha, a Jehu o Anathoth;

4

Ismaia o Gibeon, y grymusaf o'r Deg ar Hugain ac yn bennaeth arnynt; Jeremeia, Jehasiel, Johanan a Josabad o Gedera,

5

Elusai, Jerimoth, Bealeia, Semareia, Seffatia yr Haruffiad,

6

Elcana, Jeseia, Asareel, Joeser a Jasobeam y Corahiaid,

7

Joela a Sebadeia, meibion Jehoram o Gedor.

8

Aeth rhai o'r Gadiaid at Ddafydd i'r gaer yn yr anialwch. Gwu375?r nerthol oeddent, milwyr profiadol mewn brwydr, yn fedrus tharian a gwaywffon, yn edrych fel llewod ac mor gyflym gafrewigod ar y mynyddoedd.

9

Y cyntaf oedd Eser, yr ail Obadeia, y trydydd Eliab,

10

y pedwerydd Mismanna, y pumed Jeremeia,

11

y chweched Attai, y seithfed Eliel,

12

yr wythfed Johanan, y nawfed Elsabad,

13

y degfed Jeremeia a'r unfed ar ddeg Machbanai.

14

Gadiaid oedd y rhain, a phenaethiaid y fyddin; yr oedd cant o ddynion dan y lleiaf ohonynt a mil dan y pwysicaf.

15

Dyma'r rhai a groesodd yr Iorddonen yn y mis cyntaf, pan oedd yr afon wedi gorlifo'i glannau, gan yrru ar ffo bawb oedd yn byw yn y dyffrynnoedd i'r dwyrain a'r gorllewin.

16

Daeth rhai o wu375?r Benjamin a Jwda i'r gaer at Ddafydd,

17

ac aeth yntau allan atynt a dweud, "Os daethoch ataf mewn heddwch i'm cynorthwyo, yr wyf yn barod i ymuno chwi. Ond os daethoch i'm bradychu i'm gelynion, a minnau'n ddieuog, bydded i Dduw ein tadau sylwi a chosbi."

18

Yna meddiannwyd Amasai, pennaeth y Deg ar Hugain, gan yr ysbryd, ac meddai: "Yr ydym ni gyda thi, Ddafydd! Yr ydym o'th blaid, fab Jesse! Llwydd, llwydd fo i ti, a llwydd i'th gynorthwywr! Oherwydd dy Dduw yw dy gymorth." Felly croesawodd Dafydd hwy a'u gwneud yn benaethiaid ar finteioedd.

19

Ciliodd rhai o wu375?r Manasse at Ddafydd pan ddaeth ef gyda'r Philistiaid i ymladd yn erbyn Saul. Ond ni chynorthwyodd ef y Philistiaid am i'w tywysogion, wedi ymgynghori 'i gilydd, ei yrru i ffwrdd gan ddweud, "Pe bai'n dychwelyd at ei feistr Saul fe gaem ein lladd."

20

Y rhain oedd y gwu375?r o Manasse a ddaeth ato pan oedd ar y ffordd i Siclag: Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu a Silthai, penaethiaid miloedd ym Manasse.

21

Buont hwy o gymorth i Ddafydd yn erbyn yr ysbeilwyr am eu bod i gyd yn wu375?r nerthol ac yn gapteiniaid yn y fyddin.

22

Beunydd yr oedd rhai yn dod i gynorthwyo Dafydd, nes bod y gwersyll wedi tyfu'n un mawr iawn.

23

Dyma nifer penaethiaid y lluoedd arfog a ddaeth at Ddafydd yn Hebron i roi brenhiniaeth Saul iddo, yn l gair yr ARGLWYDD:

24

o feibion Jwda a gludai darian a gwaywffon, chwe mil wyth gant yn y lluoedd arfog;

25

o feibion Simeon, dynion nerthol i ryfel, saith mil un cant;

26

o feibion Lefi, pedair mil chwe chant,

27

yn ogystal Jehoiada arweinydd yr Aaroniaid gyda thair mil saith gant,

28

a Sadoc, llanc dewr, gyda dau ar hugain o gapteiniaid o du375? ei dad;

29

o feibion Benjamin, brodyr Saul, tair mil a oedd hyd yr amser hwnnw yng ngwasanaeth tu375? Saul;

30

o feibion Effraim, ugain mil wyth gant o wu375?r nerthol, dynion oedd yn enwog yn eu teuluoedd;

31

o hanner llwyth Manasse, deunaw mil o wu375?r a etholwyd i ddod a gwneud Dafydd yn frenin;

32

o feibion Issachar, y rhai oedd yn deall arwyddion yr amseroedd i wybod beth ddylai Israel ei wneud, dau gant o benaethiaid a oedd yn rheoli eu holl frodyr;

33

o Sabulon, hanner can mil o ddynion arfog, profiadol mewn rhyfel a pharod eu cymorth;

34

o Nafftali, mil o dywysogion, a chyda hwy, yn cario tarian a gwaywffon, dwy fil ar bymtheg ar hugain;

35

o'r Daniaid, wyth mil ar hugain chwe chant yn barod i ryfel;

36

o Aser, deugain mil o filwyr yn barod i fynd allan i ryfela;

37

o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o'r Reubeniaid a'r Gadiaid a hanner llwyth Manasse, daeth chwech ugain mil gyda phob math o arfau cymwys i ryfel.

38

Yr oedd y rhain i gyd yn filwyr parod eu cymorth, a daethant i Hebron yn unfryd i wneud Dafydd yn frenin ar holl Israel. Yr oedd pawb arall yn Israel hefyd yn unfryd o blaid gwneud Dafydd yn frenin.

39

Buont yno gyda Dafydd am dridiau yn bwyta ac yn yfed, oherwydd yr oedd eu brodyr wedi paratoi ar eu cyfer.

40

Yr oedd eu cymdogion hefyd, o gyn belled ag Issachar, Sabulon a Nafftali, wedi dod bwyd ar asynnod, camelod, mulod ac ychen. Daethant blawd, teisennau ffigys, grawnwin, gwin, olew, a llawer o wartheg a defaid, oherwydd yr oedd llawenydd yn Israel.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004