Dewis y Beibl
Hen Destament
Newydd Destament
Beibl Cymraeg 2004

Genesis 19

1

Daeth y ddau angel i Sodom gyda'r hwyr, tra oedd Lot yn eistedd ym mhorth Sodom. Pan welodd Lot hwy, cododd i'w cyfarfod, ac ymgrymu i'r llawr,

2

a dweud, "F'arglwyddi, trowch i mewn i du375? eich gwas dros nos, a golchwch eich traed; yna cewch godi'n fore a mynd ar eich taith." Dywedasant hwy, "Na, arhoswn heno yn yr heol."

3

Ond am iddo erfyn yn daer arnynt, troesant i mewn i'w du375?; gwnaeth yntau wledd iddynt a phobi bara croyw, a bwytasant.

4

Ond cyn iddynt fynd i orwedd, amgylchwyd y tu375? gan ddynion Sodom, pawb o bob cwr o'r ddinas, yn hen ac ifanc;

5

ac yr oeddent yn galw ar Lot, ac yn dweud wrtho, "Ble mae'r gwu375?r a ddaeth atat heno? Tyrd hwy allan atom, inni gael cyfathrach hwy."

6

Aeth Lot i'r drws atynt, a chau'r drws ar ei l,

7

a dywedodd, "Fy mrodyr, peidiwch gwneud y drwg hwn.

8

Edrychwch, y mae gennyf ddwy ferch heb gael cyfathrach gu373?r; dof hwy allan atoch. Cewch wneud iddynt hwy fel y dymunwch, ond peidiwch gwneud dim i'r gwu375?r hyn, gan eu bod wedi dod dan gysgod fy nghronglwyd."

9

Ond meddant hwy, "Saf yn l! Ai un a ddaeth yma i fyw dros dro sydd i ddatgan barn? Yn awr, gwnawn fwy o niwed i ti nag iddynt hwy." Yr oedd y dynion yn gwasgu mor drwm ar Lot fel y bu bron iddynt dorri'r drws.

10

Ond estynnodd y gwu375?r eu dwylo, a thynnu Lot atynt i'r tu375? a chau'r drws.

11

A thrawsant yn ddall y dynion oedd wrth ddrws y tu375?, yn fawr a bach, nes iddynt flino chwilio am y drws.

12

Yna dywedodd y gwu375?r wrth Lot, "Pwy arall sydd gennyt yma? Dos 'th feibion-yng-nghyfraith, dy feibion a'th ferched, a phwy bynnag sydd gennyt yn y ddinas, allan o'r lle hwn,

13

oherwydd yr ydym ar fin ei ddinistrio. Am fod y gu373?yn yn fawr yn eu herbyn gerbron yr ARGLWYDD, fe anfonodd yr ARGLWYDD ni i ddinistrio'r lle hwn."

14

Felly aeth Lot allan a dweud wrth ei feibion-yng-nghyfraith, a oedd am briodi ei ferched, "Codwch, ewch allan o'r lle hwn; y mae'r ARGLWYDD ar fin dinistrio'r ddinas." Ond yng ngolwg ei feibion-yng-nghyfraith yr oedd Lot fel un yn cellwair.

15

Ar doriad gwawr, bu'r angylion yn erfyn ar Lot, gan ddweud, "Cod, cymer dy wraig a'r ddwy ferch sydd gyda thi, rhag dy ddifa pan gosbir y ddinas."

16

Yr oedd yntau'n oedi, ond gan fod yr ARGLWYDD yn tosturio wrtho, cydiodd y gwu375?r yn ei law ac yn llaw ei wraig a'i ddwy ferch, a'u harwain a'u gosod y tu allan i'r ddinas.

17

Wedi iddynt eu dwyn allan, dywedodd un, "Dianc am dy einioes; paid ag edrych yn l, na sefyllian yn y gwastadedd; dianc i'r mynydd rhag dy ddifa."

18

Ac meddai Lot, "Na! Nid felly, f'arglwydd;

19

dyma dy was wedi cael ffafr yn d'olwg, a gwnaethost drugaredd fawr mi yn arbed fy einioes; ond ni allaf ddianc i'r mynydd, rhag i'r niwed hwn fy ngoddiweddyd ac imi farw.

20

Dacw ddinas agos i ffoi iddi, ac un fechan ydyw. Gad imi ddianc yno, imi gael byw; onid un fach yw hi?"

21

Atebodd yntau, "o'r gorau, caniatf y dymuniad hwn hefyd, ac ni ddinistriaf y ddinas a grybwyllaist.

22

Dianc yno ar frys; oherwydd ni allaf wneud dim nes i ti gyrraedd yno." Am hynny, galwyd y ddinas Soar.

23

Erbyn i Lot gyrraedd Soar, yr oedd yr haul wedi codi dros y tir;

24

yna glawiodd yr ARGLWYDD frwmstan a thn dwyfol o'r nefoedd ar Sodom a Gomorra.

25

Dinistriodd y dinasoedd hynny a'r holl wastadedd, a holl drigolion y dinasoedd, a chynnyrch y pridd.

26

Ond yr oedd gwraig Lot wedi edrych yn ei hl, a throdd yn golofn halen.

27

Aeth Abraham yn y bore bach i'r fan lle'r oedd wedi sefyll gerbron yr ARGLWYDD;

28

ac edrychodd i lawr ar Sodom a Gomorra ac ar holl dir y gwastadedd, a gwelodd fwg yn codi o'r tir fel mwg o ffwrn.

29

Felly pan oedd Duw'n dinistrio dinasoedd y gwastadedd, yr oedd wedi cofio am Abraham, a phan oedd yn dinistrio'r dinasoedd y bu Lot yn trigo ynddynt, gyrrodd Lot allan o ganol y dinistr.

30

Yna aeth Lot i fyny o Soar i fyw yn y mynydd-dir gyda'i ddwy ferch, oherwydd yr oedd arno ofn aros yn Soar; a bu'n byw mewn ogof gyda'i ddwy ferch.

31

Dywedodd yr hynaf wrth yr ieuengaf, "Y mae ein tad yn hen, ac nid oes u373?r yn y byd i ddod atom yn l arfer yr holl ddaear.

32

Tyrd, rhown win i'n tad i'w yfed, a gorweddwn gydag ef, er mwyn inni gael epil o'n tad."

33

Felly y noson honno rhoesant win i'w tad i'w yfed; a daeth yr hynaf a gorwedd gyda'i thad, ac ni wyddai ef ddim pryd y gorweddodd hi, na phryd y cododd.

34

Trannoeth dywedodd yr hynaf wrth yr ieuengaf, "Dyna fi wedi gorwedd gyda'm tad neithiwr; gad inni roi gwin iddo i'w yfed eto heno, a dos dithau i orwedd gydag ef, er mwyn inni gael epil o'n tad."

35

Felly rhoesant win i'w tad i'w yfed y noson honno hefyd; ac aeth yr ieuengaf i orwedd gydag ef, ac ni wyddai ef ddim pryd y gorweddodd hi, na phryd y cododd.

36

Felly y beichiogodd dwy ferch Lot o'u tad.

37

Esgorodd yr hynaf ar fab, a'i enwi Moab; ef yw tad y Moabiaid presennol.

38

Esgorodd yr ieuengaf hefyd ar fab, a'i enwi Ben-ammi; ef yw tad yr Ammoniaid presennol.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004