Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 41

1

Phúc cho người nào giúp đỡ kẻ nghèo. Khi gặp hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu người.

2

Chúa sẽ gìn giữ mạng sống người và ban phước cho người trên đất. Ngài không để kẻ thù nghịch thắng hơn người.

3

Khi bị đau yếu, Ngài sẽ thêm sức cho người, và khiến người lành mạnh lại.

4

Tôi nói, “Lạy Chúa, xin thương xót tôi. Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”

5

Những kẻ thù tôi trù ẻo tôi rằng, “Chừng nào thì hắn qua đời và bị quên lãng?”

6

Vài người đến thăm tôi nhưng lòng chúng không thật. Chúng đến để mong kiếm tin dữ. Rồi chúng đi ra đồn đãi.

7

Nhiều kẻ thù xầm xì nghịch tôi, mong tôi gặp điều chẳng lành.

8

Chúng nói, “Hắn mắc cơn bệnh hiểm nghèo, Hắn sẽ không thể nào ngồi dậy khỏi giường nổi.”

9

Đến nỗi người bạn thân nhất của tôi, vốn ăn chung bàn cùng tôi cũng quay lại phản tôi.

10

Lạy Chúa xin thương xót tôi. Thêm sức để tôi báo thù chúng nó.

11

Vì kẻ thù tôi không thể đánh bại tôi nên tôi biết Ngài hài lòng về tôi.

12

Vì tôi thanh liêm, nên Ngài yểm trợ tôi và ở cùng tôi mãi mãi.

13

Hãy ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en. Từ nay cho đến muôn đời. A-men, A-men.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center