Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 137

1

Chúng tôi ngồi bên các sông Ba-by-lôn và khóc khi tưởng nhớ đến Giê-ru-sa-lem.

2

Chúng tôi treo đờn cầm trên cây dương liễu gần đó.

3

Những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh bảo chúng tôi hát; Kẻ thù chúng tôi muốn nghe bài ca vui. Chúng bảo, “Hãy hát cho chúng ta nghe một bài về Giê-ru-sa-lem đi!”

4

Nhưng chúng tôi làm sao hát về Chúa được trong khi chúng tôi đang bị lưu đày ở nước người?

5

Giê-ru-sa-lem ơi, nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải ta mất khả năng đi.

6

Nếu ta không còn nhớ ngươi nữa hay nếu ta không nghĩ đến ngươi như là niềm vui nhất của ta thì nguyện lưỡi ta kẹt dính nơi vòm họng.

7

Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại điều dân Ê-đôm làm trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ. Chúng bảo, “Hãy phá sập nó đi! Hãy phá sập cho đến tận nền nó đi!”

8

Hỡi dân Ba-by-lôn, các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Những kẻ báo trả các ngươi về điều các ngươi làm cho chúng ta sẽ vui mừng.

9

Chúng sẽ bắt con nhỏ các ngươi ném vào tảng đá.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center