Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 125

1

Những ai tin cậy Chúa giống như núi Xi-ôn vững chãi,

2

Các rặng núi bao bọc Giê-ru-sa-lem ra sao, Chúa cũng bao bọc dân Ngài như vậy, từ nay cho đến mãi mãi.

3

Kẻ ác không thể cai trị người thanh liêm. Nếu không người thanh liêm có thể dùng quyền lực đó để làm ác.

4

Lạy Chúa, xin hãy đối nhân từ cùng kẻ nhân từ, tức những người có lòng ngay thẳng.

5

Nhưng khi Ngài diệt kẻ ác, thì Ngài cũng sẽ diệt luôn những kẻ từ bỏ Ngài. Nguyện sự hoà bình ngự trên Ít-ra-en.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center