Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 1926

Giô-sua 15

1

Phần đất bắt thăm trúng về chi phái Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Ê-đôm tại đồng vắng Xin về phía nam, đến cuối miền nam.

2

Giới hạn phía nam chạy từ đầu Biển mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam;

3

rồi từ dốc Aïc-ráp-bim chạy dài xuống miềng nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đe-Ba-nê-a, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng Át-đa, vòng qua Cạt-ca,

4

đi ngang về hướng Át-nôn, đổ vào khe Ê-díp-tô, rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi.

5

Giới hạn về hướng đông là từ Biển mặn cho đến vàm sông Giô-đanh. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Giô-đanh,

6

đi lên Bết-Hốt-la, trải qua phía bắc Bết-a-ra-ba, và chạy đến hòn đá Bô-han con trai của Ru-bên.

7

Ðoạn, giới hạn này đi lên về hướng Ðê-bia, từ trũng A-cô chạy tới hướng bắc về phía Ghinh-ganh, đối ngang dốc A-đu-mim tại phía nam khe; rồi trải qua gần mé nước Ên-Sê-mết, và giáp Ên-Rô-ghên.

8

Từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hi-nôm, về cạnh nam của Giê-hu, tức là Giê-ru-sa-lem. Kế đó, nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hi-nôm về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rê-pha-im.

9

Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nép-thô-ách, và ăn về hướng các thành của núi Ép-rôn; rồi đi luôn đến Ba-la, là Ki-ri-át-Giê-a-rim.

10

Nó vòng từ Ba-la qua hướng tây về lối núi Sê-i-rơ, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Giê-ra-im, tức là Kê-sa-lôn; kế chạy xuống đến Bết-Sê-mết và qua Thim-na.

11

Từ đó giới hạn này cứ đi theo phía bắc Éc-rôn; đoạn băng qua hướng Siếc-rôn, trải qua núi Ba-la, ăn thẳng đến Giáp-nê-ên, rồi giáp biển.

12

Còn giới hạn phía tây, ấy là biển lớn. Ðó là giới hạn về bốn phía của người Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng.

13

Người ta ban cho ca-lép, con trai Giê-phu-nê, một phần ở giữa người Giu-đa, tùy theo mạng lịnh của Ðức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của A-ra-ba, cha A-nác. Ấy là thành Hếp-rôn.

14

Ca-lép bèn đuổi đi ba con trai của A-nác, là Sê-sai, A-hi-nam, và Tha-mai.

15

Từ đó người đi lên đánh dân thành Ðê-bia; thuở xưa tên Ðê-bia là Ki-ri-át-Sê-phe.

16

Ca-lép nói rằng: Ta sẽ gả con gái ta là Aïc-sa, làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Ki-ri-át-Sê-phe.

17

Oát-ni-ên, con trai của Kê-na, cháu Ca-lép, bèn chiếm được thành; Ca-lép gả Aïc-sa, con gái mình, cho người làm vợ.

18

Vả, xảy khi nàng vào nhà Oát-ni-ên, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa; Ca-lép hỏi rằng: Con muốn chi?

19

Nàng thưa rằng: Xin cha ban một của phước cho con; vì cha lập con nơi đất miền nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới.

20

Ðó là sản nghiệp của chi phái Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng.

21

Các thành ở đầu cùng chi phái Giu-đa, về phía ranh Ê-đôm tại miền nam là: Cáp-sê-ên, Ê-đe, Gia-gua,

22

Ki-na, Ði-mô-na, A-đe-a-đa,

23

Kê-đe, Hát-so, Gít-nan,

24

Xíp, Tê-lem, Bê-a-lốt,

25

Hát-so-Ha-đa-tha, Kê-ri-giốt-Hết-rôn, tức là Hát-so;

26

A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa,

27

Hát-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết-Pha-lê,

28

Hát-sa-Su-anh, Bê-e-Sê-ba, Bi-sốt-gia,

29

Ba-la, Y-dim, Ê-xem,

30

Ê-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma,

31

Xiếc-lát, Mát-ma-na, San-sa-na,

32

Lê-ba-ốt, Si-lim, S-in, và Rim-môn: hết thảy là hai mươi chín thành với các làng của nó.

33

Trong đồng bằng là: Ết-tha-ôn, Xô-rê-a. Át-na

34

Xa-nô-ách, Ên-ga-nim, Tháp-bu-ách, Ê-nam,

35

Giạt-mút, A-đu-lam, Sô-cô, A-xê-ca

36

Sa-a-ra-im, A-đi-tha-im, Ghê-đê-ra, và Ghê-đê-rô-tha-im: hết thảy là mười bốn thành với các làng của nó.

37

Lại có Xê-nan, Ha-đa-sa, Mích-đanh-Gát,

38

Ði-lan, Mít-bê, Giốc-thê-ên,

39

La-ki, Bốt-cát, Éc-lôn,

40

Cáp-bôn, Lách-ma, Kít-lít,

41

Ghê-đê-rốt, Bết-Ða-gôn, Na-a-ma, và Ma-kê-đa: hết thảy là mười sáu thành với các làng của nó;

42

Líp-na, Ê-the, A-san,

43

Díp-tách, Át-na, Nết-síp,

44

Kê-i-la, Aïc-xíp, và Ma-rê-sa: hết thảy là chín thành với các làng của nó;

45

Éc-rôn, với các thành địa hạt và làng của nó;

46

các thành ở gần Ách-đốt cùng các làng của nó, từ Éc-rôn về hướng tây;

47

Ách-đốt, các thành địa hạt, cùng các làng của nó; Ga-xa, các thành địa hạt, cùng các làng của nó, cho đến khe Ê-díp-tô, và biển lớn dùng làm giới hạn.

48

Trong miền núi là: Sa-mia, Giạt-thia, Sô-cô,

49

Ða-na, Ki-ri-át-Sa-na, tức là Ðê-bia,

50

A-náp, Ết-thê-mô, A-nim,

51

Gô-sen, Hô-lôn, Ghi-lô: hết thảy mười một thành cùng các làng của nó;

52

A-ráp, Ru-ma, Ê-sê-an,

53

Gia-num, Bết-Tháp-bu-ách, A-phê-ca,

54

Hum-ta, Ki-ri-át-a-ra-ba, tức là Hếp-rôn và Si-ô: hết thảy chín thành với các làng của nó;

55

Ma-ôn, Cạt-mên, Xíp, Giu-ta,

56

Gít-rê-ên, Giốc-đê-am, Xa-nô-ách;

57

Ca-in, Ghi-bê-a, và Thim-na: hết thảy mười thành với các làng của nó;

58

Hanh-hun, Bết-Xu-rơ, Ghê-đô,

59

Ma-a-rát, Bết-a-nốt và Ên-thê-côn: hết thảy sáu thành với cáng làng của nó;

60

Ki-ri-át-Ba-anh, tức là Ki-ri-át-Giê-a-rim, và Ráp-ba: hết thảy hai thành với các làng của nó;

61

trong đồng vắng có Bết-a-ra-ba, Mi-đin, Sê-ca-ca;

62

Níp-san, Yết-Ha-mê-lách, và Ên-ghê-đi: hết thảy sáu thành với các làng của nó.

63

Vả, người Giu-đa không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem; nên dân Giê-bu-sít còn ở chung cùng người Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.

Vietnamese Bible 1926
Public Domain: 1926