Lựa chọn Kinh Thánh
Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 1926

Giô-sua 12

1

Nầy các vua của xứ mà Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh, về phía mặt trời mọc, từ khe Aït-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông.

2

Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô-e, là thành ở mé khe Aït-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc, là giới hạn dân Am-môn;

3

lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Ke-nê-rết về phía đông, cho đến biển của đồng bằng tức là Biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt; cũng quản hạt miền nam dưới chơn triền núi Phích-ga.

4

Kế đến địa phận của Oùc, vua Ba-san, là một người còn sót của dân Rê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.

5

Người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át, là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn.

6

Môi-se, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.

7

Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Li-ban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê-i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp,

8

núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nỗng, đồng vắng, và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.

9

Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên,

10

vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn,

11

vua Giạt-mút, vua La-ki,

12

vua Éc-lôn, vua Ghê-xe,

13

vua Ðê-bia, vua Ghê-đe,

14

vua Họt-ma, vua A-rát,

15

vua Líp-na, vua A-đu-lam,

16

vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên,

17

vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe,

18

vua A-phéc, vua Sa-rôn,

19

vua Ma-đôn, vua Hát-so,

20

vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Aïc-sáp,

21

vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô,

22

vua Kê-đe, vua Giếc-nê-am, ở tại Cạt-mên,

23

cua Ðô-rơ ở trên các nơi cao Ðô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh,

24

và vua Thiệt-sa; hết thảy là ba mươi mốt vua.

Vietnamese Bible 1926
Public Domain: 1926