Thánh Thi 130

1

Ðức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẩm tôi cầu khẩn Ngài.

2

Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tôi Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi.

3

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?

4

Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Ðể người ta kính sợ Chúa.

5

Tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài.

6

Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.

7

Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Ðức Giê-hô-va; Vì Ðức Giê-hô-va có lòng nhơn từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều;

8

Chánh Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi các sự gian ác người.