Thánh Thi 129

1

Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói,

2

Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được.

3

Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó.

4

Ðức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác.

5

Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau.

6

Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Ðã khô héo trước khi bị nhổ;

7

Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình;

8

Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Ðức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhơn danh Ðức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.