Nehemya 7

1

Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.

2

Kardeşim Hananiyle kale komutanı Hananyayı Yeruşalime yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrıdan korkardı.

3

Onlara, Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın dedim, Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalimde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.

4

Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.

5

Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

6

Babil Kralı Nebukadnessarın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.

7

Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:

8

Paroşoğulları: 2172

9

Şefatyaoğulları: 372

10

Arahoğulları: 652

11

Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818

12

Elamoğulları: 1254

13

Zattuoğulları: 845

14

Zakkayoğulları: 760

15

Binnuyoğulları: 648

16

Bevayoğulları: 628

17

Azgatoğulları: 2322

18

Adonikamoğulları: 667

19

Bigvayoğulları: 2067

20

Adinoğulları: 655

21

Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

22

Haşumoğulları: 328

23

Besayoğulları: 324

24

Harifoğulları: 112

25

Givonlular: 95

26

Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

27

Anatotlular: 128

28

Beytazmavetliler: 42

29

Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

30

Ramalılar ve Gevalılar: 621

31

Mikmaslılar: 122

32

Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123

33

Öbür Nevo Kentinden olanlar: 52

34

Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254

35

Harimliler: 320

36

Erihalılar: 345

37

Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

38

Senaalılar: 3930

39

Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

40

İmmeroğulları: 1052

41

Paşhuroğulları: 1247

42

Harimoğulları: 1017

43

Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

44

Ezgiciler: Asafoğulları: 148

45

Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

46

Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

47

Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

48

Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

49

Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

50

Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

51

Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

52

Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

53

Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

54

Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

55

Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

56

Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

57

Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

58

Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

59

Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

60

Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392

61

Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

62

Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

63

Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.

64

Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

65

Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

66

Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

67

Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

68

Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.

69

Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darikfı altın, 2 200 mina gümüş verdiler.

70

Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darikfı altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

71

Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.