Ezra 2

1

Babil Kralı Nebukadnessarın Babile sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.

2

Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:

3

Paroşoğulları: 2172

4

Şefatyaoğulları: 372

5

Arahoğulları: 775

6

Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812

7

Elamoğulları: 1254

8

Zattuoğulları: 945

9

Zakkayoğulları: 760

10

Banioğulları: 642

11

Bevayoğulları: 623

12

Azgatoğulları: 1222

13

Adonikamoğulları: 666

14

Bigvayoğulları: 2056

15

Adinoğulları: 454

16

Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

17

Besayoğulları: 323

18

Yoraoğulları: 112

19

Haşumoğulları: 223

20

Gibbaroğulları: 95

21

Beytlehemliler: 123

22

Netofalılar: 56

23

Anatotlular: 128

24

Azmavetliler: 42

25

Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

26

Ramalılar ve Gevalılar: 621

27

Mikmaslılar: 122

28

Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223

29

Nevolular: 52

30

Magbişliler: 156

31

Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254

32

Harimliler: 320

33

Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

34

Erihalılar: 345

35

Senaalılar: 3630.

36

Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

37

İmmeroğulları: 1052

38

Paşhuroğulları: 1247

39

Harimoğulları: 1017.

40

Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

41

Ezgiciler: Asafoğulları: 128.

42

Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

43

Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

44

Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

45

Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

46

Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

47

Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

48

Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

49

Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

50

Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

51

Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

52

Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

53

Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

54

Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

55

Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

56

Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

57

Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

58

Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392.

59

Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

60

Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

61

Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.

62

Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

63

Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

64

Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

65

Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

66

Bazı aile başları Yeruşalimdeki RAB Tanrının Tapınağına varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.

67

Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

68

Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.