1 Tarihler 25

1

Davutla ordu komutanları hizmet için Asafın, Hemanın, Yedutunun bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

2

Asafın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asafın yönetimi altındaydılar.

3

Yedutunun oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RABbe şükür ve övgü sunan babaları Yedutunun sorumluluğu altındaydılar.

4

Hemanın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.

5

Hepsi kralın bilicisi Hemanın oğullarıydı. Tanrının sözü uyarınca bu oğullar Hemanı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Hemana on dört oğulla üç kız verdi.

6

Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrının Tapınağında hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.

7

RABbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililerin toplamı 288 kişiydi.

8

Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.

9

Birinci kura Asaf soyundan Yusufa düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. kişi. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalyaya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.

10

Üçüncüsü Zakkura; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

11

Dördüncüsü Yisriye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

12

Beşincisi Netanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

13

Altıncısı Bukkiyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

14

Yedincisi Yesarelaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

15

Sekizincisi Yeşayaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

16

Dokuzuncusu Mattanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

17

Onuncusu Şimiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

18

On birincisi Azarele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

19

On ikincisi Haşavyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

20

On üçüncüsü Şuvaele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

21

On dördüncüsü Mattityaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

22

On beşincisi Yeremota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

23

On altıncısı Hananyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

24

On yedincisi Yoşbekaşaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

25

On sekizincisi Hananiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

26

On dokuzuncusu Mallotiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

27

Yirmincisi Eliataya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

28

Yirmi birincisi Hotire; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

29

Yirmi ikincisi Giddaltiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

30

Yirmi üçüncüsü Mahaziota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

31

Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.