พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940
← ๑๑๖

สดุดี ๑๑๗

๑๑๘ →

ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด

เพราะความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวง และความจริงของพระเยโฮวาห์ดำรงเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

Thailand Bible 1940
Public Domain: 1940