พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
తెలుగు బైబిల్ 1880
← ๖๑

౨ జాన్ ౧

๖๓ →
Thailand Bible 1940
Public Domain: 1940