Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog Bible 1905
← 27

Mateo 28

1 →
1

Nang magtatapos ang araw ng sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan.

2

At narito, lumindol ng malakas; sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito.

3

Ang kaniyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kaniyang pananamit ay maputing parang niebe:

4

At sa takot sa kaniyay nagsipanginig ang mga bantay, at nangaging tulad sa mga taong patay.

5

At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, Huwag kayong mangatakot; sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus.

6

Siyay wala rito; sapagkat siyay nagbangon, ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon.

7

At magsiyaon kayong madali, at sa kaniyang mga alagad ay sabihin ninyo, Siyay nagbangon sa mga patay; at narito, siyay nangunguna sa inyo sa Galilea; doon makikita ninyo siya: narito, nasabi ko na sa inyo.

8

At silay nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kaniyang mga alagad.

9

At narito, silay sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At silay nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siyay sinamba.

10

Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong mangatakot: magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at dooy makikita nila ako.

11

Samantala ngang silay nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan, at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari.

12

At nang silay mangakipagkatipon na sa matatanda, at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal,

13

Na nangagsasabi, Sabihin ninyo, Nagsiparito nang gabi ang kaniyang mga alagad, at siyay kanilang ninakaw samantalang kamiy nangatutulog.

14

At kung itoy dumating sa tainga ng gobernador, ay siyay aming hihikayatin, at kayoy aming ilalagay sa panatag.

15

Kayat kinuha nila ang salapi, at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila: at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Judio, at nananatili hanggang sa mga araw na ito.

16

Datapuwat nagsiparoon ang labingisang alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanilay itinuro ni Jesus.

17

At nang siyay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya; datapuwat ang ilan ay nangagalinlangan.

18

At lumapit si Jesus sa kanila at silay kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.

19

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na silay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

20

Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, akoy sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905