Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

1 Samuel 3

1

At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain.

2

At nangyari nang panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kaniyang dako, (ang kaniya ngang matay nagpasimulang lumabo, na siyay hindi nakakita,)

3

At ang ilawan ng Dios ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog, sa templo ng Panginoon, na kinaroroonan ng kaban ng Dios;

4

Na tinawag ng Panginoon si Samuel: at kaniyang sinabi, Narito ako.

5

At siyay tumakbo kay Eli, at nagsabi, Narito ako; sapagkat tinawag mo ako. At kaniyang sinabi, Hindi ako tumawag; mahiga ka uli. At siyay yumaon at nahiga.

6

At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel. At bumangon si Samuel at naparoon kay Eli, at nagsabi, Narito ako: sapagkat akoy tinawag mo. At siyay sumagot, Hindi ako tumawag, anak ko; mahiga ka uli.

7

Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon, o ang salita man ng Panginoon ay nahahayag pa sa kaniya.

8

At tinawag uli ng Panginoon na ikaitlo. At siyay bumangon, at naparoon kay Eli, at nagsabi, Narito ako; sapagkat akoy iyong tinawag. At nahalata ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata.

9

Kayat sinabi ni Eli kay Samuel, Yumaon ka, mahiga ka: at mangyayari, na kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, Magsalita ka, Panginoon; sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Sa gayoy yumaon si Samuel at nahiga sa kaniyang dako.

10

At ang Panginoon ay naparoon, at tumayo, at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy sinabi ni Samuel, Magsalita ka; sapagkat dinirinig ng iyong lingkod.

11

At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanting.

12

Sa araw na yaon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat na aking sinalita tungkol sa kaniyang sangbahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas.

13

Sapagkat aking isinaysay sa kaniya na aking huhukuman ang kaniyang sangbahayan magpakailan man, dahil sa kasamaan na kaniyang nalalaman, sapagkat ang kaniyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili, at hindi niya sinangsala sila.

14

At kayat akoy sumumpa sa sangbahayan ni Eli, na ang kasamaan ng sangbahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain, o handog man magpakailan man.

15

At nahiga si Samuel hanggang sa kinaumagahan, at ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon. At natakot si Samuel na saysayin kay Eli ang panaginip.

16

Nang magkagayoy tinawag ni Eli si Samuel, at nagsabi, Samuel, anak ko. At kaniyang sinabi, Narito ako.

17

At kaniyang sinabi, Ano ang bagay na sinalita sa iyo? isinasamo ko sa iyo na huwag mong ilihim sa akin: hatulan ka ng Dios, at lalo na, kung iyong ililihim sa akin ang anomang bagay sa lahat ng mga bagay na kaniyang sinalita sa iyo.

18

At isinaysay sa kaniya ni Samuel ang buong sinalita, at hindi naglihim ng anoman sa kaniya. At kaniyang sinabi, Panginoon nga: gawin niya ang inaakala niyang mabuti.

19

At si Samuel ay lumalaki at ang Panginoon ay sumasakaniya, at walang di pinapangyari sa kaniyang mga salita.

20

At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-seba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon.

21

At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagkat ang Panginooy napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905