Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Galacia 5

1

Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.

2

Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo.

3

Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli, na siyay may kautangang tumupad ng buong kautusan.

4

Kayoy hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.

5

Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran.

6

Sapagkat kay Cristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di-pagtutuli; kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pagibig.

7

Nagsisitakbo kayong mabuti nang una; sino ang gumambala sa inyo upang kayoy huwag magsisunod sa katotohanan?

8

Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo.

9

Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak.

10

Akoy may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon, na hindi kayo nagsipagisip ng ibang paraan: datapuwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kaniyang kahatulan, maging sinoman siya.

11

Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit akoy pinaguusig pa? kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus.

12

Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli.

13

Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo.

14

Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang inyong kapuwa na gaya ng inyong sarili.

15

Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipagingat kayo na baka kayoy mangaglipulan sa isat isa.

16

Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman.

17

Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman; sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin.

18

Datapuwat kung kayoy pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan.

19

At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,

20

Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,

21

Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

22

Datapuwat ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,

23

Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

24

At ipinako sa krus ng mga na kay Cristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito.

25

Kung tayoy nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu.

26

Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayoy nangagmumungkahian sa isat isa, nangagiinggitan sa isat isa.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905