Pinili ng Bibliya
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

John 21

1

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siyay napakita sa ganitong paraan.

2

Samasama nga si Simon Pedro, at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Natanael na taga Cana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kaniyang mga alagad.

3

Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sinabi nila sa kaniya, Kami man ay magsisisama sa iyo. Silay nagsiyaon, at nagsilulan sa daong; at nang gabing yaon ay wala silang nahuling anoman.

4

Ngunit nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin: gayon may hindi napagalaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus.

5

Sa kanila ngay sinabi ni Jesus, Mga anak, mayroon baga kayong anomang makakain? Nagsisagot sila sa kaniya, Wala.

6

At kaniyang sinabi sa kanila, Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong, at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila, at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda.

7

Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. Kayat pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kaniyang tunika (sapagkat siyay hubot hubad), at tumalon sa dagat.

8

Datapuwat ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong (sapagkat silay hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga dalawangdaang siko), na hinihila ang lambat na puno ng mga isda.

9

Kayat nang silay magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling, at isda ang nakalagay sa ibabaw, at tinapay.

10

Sinabi sa kanila ni Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon.

11

Umahon nga si Simon Pedro, at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda, na isang daan at limangpu at tatlo, at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat.

12

Sinabi sa kanila ni Jesus, Magsiparito kayo at mangagpawing gutom. At sinoman sa mga alagad ay hindi nangahas na siyay tanungin, Sino ka? sa pagkaalam na yaon ang Panginoon.

13

Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanilay ibinigay, at gayon din ang isda.

14

Itoy ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siyay magbangon sa mga patay.

15

Kayat nang mangakapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kitay iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo ang aking mga kordero.

16

Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kitay iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang aking mga tupa.

17

Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kaniyay sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kitay iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa.

18

Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig; ngunit pagtanda moy iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.

19

Ito ngay sinalita niya, na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Dios. At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin.

20

Si Pedro, paglingon, ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod; na siya ring humilig sa kaniyang dibdib sa paghapon, at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyoy magkakanulo?

21

Pagkakita nga ni Pedro sa kaniya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito?

22

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung ibig kong siyay manatili hanggang sa akoy pumarito, ay ano nga sa iyo? sumunod ka sa akin.

23

Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay: gayon may hindi sinabi ni Jesus, sa kaniya na hindi siya mamamatay; kundi, Kung ibig kong siyay manatili hanggang sa akoy pumarito, ay ano nga sa iyo?

24

Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito; at nalalaman namin na ang kaniyang patotoo ay totoo.

25

At mayroon ding ibat ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905