Pinili ng Bibliya
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

John 19

1

Nang magkagayon ngay tinangnan ni Pilato si Jesus, at siyay hinampas.

2

At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinik, at ipinutong sa kaniyang ulo, at siyay sinuutan ng isang balabal na kulay-ube;

3

At silay nagsilapit sa kaniya, at nangagsabi, Magalak, Hari ng mga Judio! at siyay kanilang pinagsuntukanan.

4

At si Pilato ay lumabas na muli, at sa kanilay sinabi, Narito, siyay inilabas ko sa inyo, upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya.

5

Lumabas nga si Jesus, na may putong na tinik at balabal na kulay-ube. Sa kanilay sinabi ni Pilato, Narito, ang tao!

6

Pagkakita nga sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay silay nangagsigawan, na sinasabi, Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus! Sinabi sa kanila ni Pilato, Kunin ninyo siya, at ipako ninyo siya sa krus: sapagkat akoy walang masumpungang kasalanan sa kaniya.

7

Nagsisagot sa kaniya ang mga Judio, Kamiy mayroong isang kautusan, at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagkat siyay nagpapanggap na Anak ng Dios.

8

Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot;

9

At siyay muling pumasok sa Pretorio, at sinabi kay Jesus, Taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus.

10

Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Sa akin ay hindi ka nagsasalita? Hindi mo baga nalalaman na akoy may kapangyarihang sa iyoy magpawala, at may kapangyarihang sa iyoy magpako sa krus?

11

Sumagot si Jesus sa kaniya, Anomang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin malibang itoy ibinigay sa iyo mula sa itaas: kayat ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan.

12

Dahil ditoy pinagsisikapan ni Pilato na siyay pawalan: ngunit ang mga Judio ay nagsisigawan, na nangagsasabi, Kung pawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar: ang bawat isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar.

13

Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus, at siyay naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Pavimento, datapuwat sa Hebreo ay Gabbatha.

14

Noon ngay Paghahanda ng paskua: at nooy magiikaanim ng oras. At sinabi niya sa mga Judio, Narito, ang inyong Hari!

15

Sila ngay nagsigawan, Alisin siya, alisin siya, ipako siya sa krus! Sinabi sa kanila ni Pilato, Ipapako ko baga sa krus ang inyong Hari? Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, Wala kaming hari kundi si Cesar.

16

Nang magkagayon ngay ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus.

17

Kinuha nga nila si Jesus: at siyay lumabas, na pasan niya ang krus, hanggang sa dakong tinatawag na Dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota:

18

Na dooy ipinako nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran, at si Jesus sa gitna.

19

At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat, at inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay, JESUS NA TAGA NAZARET, ANG HARI NG MGA JUDIO.

20

Marami nga sa mga Judio ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan; at itoy nasusulat sa Hebreo, at sa Latin, at sa Griego.

21

Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Judio, Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio; kundi, ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Judio.

22

Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko.

23

Ang mga kawal nga, nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinagapat na bahagi, sa bawat kawal ay isang bahagi; at gayon din naman ang tunika: at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas.

24

Nangagsangusapan nga sila, Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan, kung mapapakanino: upang matupad ang kasulatan, na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, At ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran.

25

Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Datapuwat nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kaniyang ina, at ang kapatid ng kaniyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena.

26

Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito, ang iyong anak!

27

Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, Narito, ang iyong ina! At buhat nang oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.

28

Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, Nauuhaw ako.

29

Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka: kayat naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo, at kanilang inilagay sa kaniyang bibig.

30

Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga.

31

Ang mga Judio nga, sapagkat nooy Paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa sabbath (sapagkat dakila ang araw ng sabbath na yaon), ay hiniling nila kay Pilato na mangaumog ang kanilang mga hita, at upang silay mangaalis doon.

32

Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya:

33

Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siyay patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita:

34

Gayon may pinalagpasan ang kaniyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdakay lumabas ang dugo at tubig.

35

At ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kaniyang patotoo ay totoo: at nalalaman niyang siyay nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya.

36

Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari, upang matupad ang kasulatan, Ni isa mang buto niyay hindi mababali.

37

At sinabi naman sa ibang kasulatan, Magsisitingin sila sa kaniya na kanilang pinagulusanan.

38

At pagkatapos ng mga bagay na ito si Jose na taga Arimatea, palibhasay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Judio, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus; at ipinahintulot ni Pilato sa kaniya. Naparoon nga siya, at inalis ang kaniyang bangkay.

39

At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon nang una sa kaniya nang gabi, na may dalang isang pinaghalong mirra at mga aloe, na may mga isang daang libra.

40

Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus, at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paglilibing.

41

Sa dako nga ng pinagpakuan sa kaniya ay may isang halamanan; at sa halamanay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa napaglalagyan ng sinoman.

42

Doon nga, dahil sa Paghahanda ng mga Judio (sapagkat malapit ang libingan) ay kanilang inilagay si Jesus.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905