Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905
← 6

Amos 7

8 →
1

Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Dios: at, narito, siyay lumikha ng mga balang sa pasimula ng huling pagsibol ng suwi; at, narito, na siyang huling suwi pagkatapos ng mga gapas para sa hari.

2

At nangyari, na nang kanilang matapos makain ang pananim sa lupain, akin ngang sinabi, Oh Panginoong Dios, isinasamo ko sa iyo, na magpatawad ka: paanong tatayo ang Jacob? sapagkat siyay maliit.

3

Ang Panginooy nagsisi tungkol dito, Hindi mangyayari, sabi ng Panginoon.

4

Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Dios: at, narito, ang Panginoong Dios ay tumawag, upang humatol sa pamamagitan ng apoy; at sinupok ang malaking kalaliman, at susupukin sana ang lupain.

5

Nang magkagayoy sinabi ko, Oh Panginoong Dios, itigil mo, isinasamo ko sa iyo: paanong makatatayo ang Jacob? sapagkat siyay maliit.

6

Ang Panginooy nagsisi tungkol dito: Itoy hindi rin mangyayari, sabi ng Panginoong Dios.

7

Ganito siya nagpakita sa akin: at, narito, ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng isang kuta na ang pagkayari ay ayon sa pabatong tingga, na may pabatong tingga sa kaniyang kamay.

8

At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, Isang pabatong tingga. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon, Narito, akoy maglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel; hindi na ako magdadaan pa sa kanila;

9

At ang mga mataas na dako ng Isaac ay magiging sira, at ang mga santuario ng Israel ay mangahahandusay na wasak; at akoy babangon na may tabak laban sa sangbahayan ni Jeroboam.

10

Nang magkagayoy nagsugo si Amasias na saserdote sa Beth-el kay Jeroboam na hari sa Israel, na nagsasabi, Si Amos ay nagbanta laban sa iyo sa gitna ng sangbahayan ni Israel: hindi mababata ng lupain ang lahat niyang mga salita.

11

Sapagkat ganito ang sabi ni Amos, Si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kaniyang lupain.

12

Sinabi rin ni Amasias kay Amos, Oh ikaw na tagakita, yumaon ka, at tumakas ka sa lupain ng Juda, at dooy kumain ka ng tinapay, at manghula ka roon:

13

Ngunit huwag ka nang manghula pa sa Beth-el: sapagkat siyang santuario ng hari, at siyang bahay-hari.

14

Nang magkagayoy sumagot si Amos, at nagsabi kay Amasias, Akoy hindi propeta, o anak man ng propeta; kundi akoy pastor, at manggagawa sa mga puno ng sikomoro:

15

At kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan, at sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay yumaon, manghula ka sa aking bayang Israel.

16

Kayat ngayoy dinggin mo ang salita ng Panginoon, Iyong sinasabi, Huwag kang manghula laban sa Israel, at huwag mong ihulog ang iyong salita laban sa sangbahayan ni Isaac:

17

Kayat ganito ang sabi ng Panginoon, Ang iyong asawa ay magiging patutot sa bayan, at ang iyong mga anak na lalake at babae ay mangabubuwal sa pamamagitan ng tabak, at ang iyong lupain ay mababahagi sa pamamagitan ng pising panukat; at ikaw ay mamamatay sa isang lupaing marumi, at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kaniyang lupain.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905