Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Levitico 12

1

At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

2

Salitain mo sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, Kung ang babae ay maglihi, at manganak ng isang lalake, ay magiging karumaldumal na pitong araw; ayon sa mga araw ng karumihan ng kaniyang sakit, ay magiging karumaldumal.

3

At sa ikawalong araw ay tutuliin ang bata sa laman ng kaniyang balat ng masama.

4

At siyay mananatiling tatlong put tatlong araw na maglilinis ng kaniyang dugo; huwag siyang hihipo ng anomang bagay na banal, o papasok man sa santuario, hanggang sa matupad ang mga araw ng kaniyang paglilinis.

5

Ngunit kung manganak siya ng babae, ay magiging karumaldumal nga siya na dalawang linggo, ayon sa kaniyang karumihan: at mananatiling anim na put anim na araw na maglilinis ng kaniyang dugo.

6

At pagkaganap niya ng mga araw ng kaniyang paglilinis, maging sa anak na lalake o sa anak na babae, ay magdadala siya ng isang kordero ng unang taon, na pinakahandog na susunugin, at isang inakay ng kalapati o isang batobato na pinakahandog dahil sa kasalanan, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote;

7

At kaniyang ihahandog sa harap ng Panginoon, at itutubos sa kaniya; at siyay malilinis sa agas ng kaniyang dugo. Ito ang kautusan tungkol sa nanganak ng lalake o ng babae.

8

At kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng kordero, ay kukuha nga siya ng dalawang batobato o ng dalawang inakay ng kalapati; ang isay pinakahandog na susunugin at ang isay pinakahandog dahil sa kasalanan: at itutubos sa kaniya ng saserdote, at siyay magiging malinis.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905