Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Kawikaan 10

1

Mga kawikaan ni Salomon. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina.

2

Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.

3

Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: ngunit kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama.

4

Siyay nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: ngunit yumayaman ang kamay ng masipag.

5

Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak: ngunit siyang natutulog sa pagaani ay anak na kahiyahiya.

6

Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama.

7

Ang alaala sa ganap ay pinagpapala: ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam.

8

Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal.

9

Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: ngunit siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala.

10

Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw: ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal.

11

Ang bibig ng matuwid, ay bukal ng kabuhayan: ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama.

12

Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: ngunit tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang.

13

Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan: ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa.

14

Ang mga pantas ay nagiimbak ng kaalaman: ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak.

15

Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay na bayan: ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan.

16

Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala.

17

Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway: ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali.

18

Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi; at siyang nagpaparatang ay mangmang.

19

Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang: ngunit siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan.

20

Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak: ang puso ng masama ay kaunti ang halaga.

21

Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami: ngunit ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa.

22

Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan.

23

Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: at gayon ang karunungan sa taong naguunawa.

24

Ang takot ng masama ay darating sa kaniya: at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob.

25

Pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masama: ngunit ang matuwid ay walang hanggang patibayan.

26

Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kaniya.

27

Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti.

28

Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: ngunit ang pagasa ng masama ay mawawala.

29

Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan.

30

Ang matuwid ay hindi makikilos kailan man: ngunit ang masama ay hindi tatahan sa lupain.

31

Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan: ngunit ang magdarayang dila ay ihihiwalay.

32

Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod: ngunit ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905