Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Awit 92

1

Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan:

2

Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.

3

Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa.

4

Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa: akoy magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay.

5

Kay dakila ng iyong mga gawa, Oh Panginoon! Ang iyong mga pagiisip ay totoong malalim.

6

Ang taong hangal ay hindi nakakaalam; ni nauunawa man ito ng mangmang.

7

Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan; ay upang mangalipol sila magpakailan man:

8

Ngunit ikaw, Oh Panginoon, ay mataas magpakailan man.

9

Sapagkat, narito, ang mga kaaway mo, Oh Panginoon, sapagkat, narito, ang mga kaaway moy malilipol; lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mangangalat.

10

Ngunit ang sungay koy iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro: akoy napahiran ng bagong langis.

11

Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway, narinig ng aking pakinig ang nasa ko sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsisibangon laban sa akin.

12

Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siyay tutubo na parang cedro sa Libano.

13

Silay nangatatag sa bahay ng Panginoon; silay giginhawa sa mga looban ng aming Dios.

14

Silay mangagbubunga sa katandaan; silay mapupuspos ng katas at kasariwaan:

15

Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid; siyay aking malaking bato, at walang kalikuan sa kaniya.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905