Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Awit 50

1

Ang makapangyarihang Dios, ang Dios na Panginoon, ay nagsalita, at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon.

2

Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios.

3

Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya.

4

Siyay tatawag sa langit sa itaas, at sa lupa upang mahatulan niya ang kaniyang bayan:

5

Pisanin mo ang aking mga banal sa akin; yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain.

6

At ipahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran; sapagkat ang Dios ay siyang hukom. (Selah)

7

Iyong dinggin, Oh aking bayan, at akoy magsasalita; Oh Israel, at akoy magpapatotoo sa iyo: Akoy Dios, iyong Dios.

8

Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain; at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nangasa harap ko.

9

Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong mga kawan.

10

Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol.

11

Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok: at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin.

12

Kung akoy magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagkat ang sanglibutan ay akin, at ang buong narito.

13

Kakanin ko ba ang laman ng mga toro, o iinumin ang dugo ng mga kambing?

14

Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat: at tuparin mo ang iyong mga panata sa Kataastaasan:

15

At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako.

16

Ngunit sa masama ay sinasabi ng Dios, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan, at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig?

17

Palibhasat iyong kinapopootan ang pagtuturo, at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo.

18

Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kaniya, at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya.

19

Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan.

20

Ikaw ay nauupo, at nagsasalita laban sa iyong kapatid; iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina.

21

Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at akoy tumahimik; iyong inisip na tunay na akoy gayong gaya mo: ngunit sasawayin kita, at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata.

22

Gunitain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Dios, baka kayoy aking pagluraylurayin at walang magligtas:

23

Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905