Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905
← 19

Awit 20

21 →
1

Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan; itaas ka sa mataas ng pangalan ng Dios ni Jacob;

2

Saklolohan ka mula sa santuario, at palakasin ka mula sa Sion;

3

Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog, at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog; (Selah)

4

Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso, at tuparin ang lahat ng iyong payo.

5

Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Dios ay aming itataas ang aming mga watawat: ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi.

6

Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kaniyang pinahiran ng langis; sasagutin niya siya mula sa kaniyang banal na langit ng pangligtas na kalakasan ng kaniyang kanang kamay.

7

Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo: ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Dios.

8

Silay nangakasubsob at buwal: ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid.

9

Magligtas ka, Panginoon: sagutin nawa kami ng Hari pagka kami ay nagsisitawag.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905