Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Awit 137

1

Sa tabi ng mga ilog ng Babilonia, dooy nangaupo tayo, oo, nagiyak tayo, nang ating maalaala ang Sion.

2

Sa mga punong sauce sa gitna niyaon ating ibinitin ang ating mga alpa.

3

Sapagkat dooy silang nagsibihag sa atin ay nagsihiling sa atin ng mga awit, at silang magpapahamak sa atin ay nagsihiling sa atin ng kasayahan, na nangagsasabi: Awitin ninyo sa amin ang sa mga awit ng Sion.

4

Paanong aawitin namin ang awit sa Panginoon sa ibang lupain?

5

Kung kalimutan kita, Oh Jerusalem, kalimutan nawa ng aking kanan ang kaniyang kasanayan.

6

Dumikit nawa ang aking dila sa ngalangala ng aking bibig, kung hindi kita alalahanin; kung hindi ko piliin ang Jerusalem ng higit sa aking pinakapangulong kagalakan.

7

Alalahanin mo Oh Panginoon, laban sa mga anak ni Edom ang kaarawan ng Jerusalem; na nagsabi, Sirain, sirain, pati ng patibayan niyaon.

8

Oh anak na babae ng Babilonia, na sira; magiging mapalad siya, na gumaganti sa iyo na gaya ng iyong ginawa sa amin.

9

Magiging mapalad siya, na kukuha at maghahagis sa iyong mga bata sa malaking bato.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905