Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Awit 116

1

Aking iniibig ang Panginoon, sapagkat kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling.

2

Sapagkat kaniyang ikiniling ang kaniyang pakinig sa akin, kayat akoy tatawag sa kaniya habang akoy nabubuhay.

3

Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin: aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan.

4

Nang magkagayoy tumawag ako sa pangalan ng Panginoon; Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa.

5

Mapagbiyaya ang Panginoon, at matuwid; Oo, ang Dios namin ay maawain.

6

Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob: akoy nababa, at kaniyang iniligtas ako.

7

Bumalik ka sa iyong kapahingahan, Oh kaluluwa ko; sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon.

8

Sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal.

9

Akoy lalakad sa harap ng Panginoon, sa lupain ng mga buhay.

10

Akoy sumasampalataya, sapagkat akoy magsasalita: akoy lubhang nagdalamhati:

11

Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan.

12

Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin?

13

Aking kukunin ang saro ng kaligtasan, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.

14

Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, Oo, sa harapan ng buo niyang bayan.

15

Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal.

16

Oh Panginoon, tunay na akoy iyong lingkod; akoy iyong lingkod, na anak ng iyong lingkod na babae; iyong kinalag ang aking mga tali.

17

Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat, at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon.

18

Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, Oo, sa harapan ng buo niyang bayan;

19

Sa mga looban ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, Oh Jerusalem. Purihin ninyo ang Panginoon.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905